لیست کدهای خطا

لیست کدهای خطا

در این قسمت تعدادی از کدهای خطا (البته ترجمه نشده) آورده شده است. اگر کد خطای موردنظر را نیافتید و یا نیاز به تفسیر کد خطا داشتید به نرم‌افزار آسان دیاگ مراجعه کنید. این نرم‌افزار (قابل‌نصب بروی تلفن همراه) بااتصال به اینترنت تفسیر بیش از ۱۰ هزار کد خطا (به‌صورت ترجمه شد) را به شما ارائه می‌دهد.

 

 • P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
 • P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
 • P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
 • P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High
 • P0005 Fuel Shutoff Valve Control Circuit/Open
 • P0006 Fuel Shutoff Valve Control Circuit Low
 • P0007 Fuel Shutoff Valve Control Circuit H igh
 • P0008 Engine Position System Performance (Bank1)
 • P0009 Engine Position System Performance (Bank2)
 • P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank1)
 • P0011 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
 • P0012 A Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1)
 • P0013 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank1)
 • P0014 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
 • P0015 B Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1)
 • P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)
 • P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
 • P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)
 • P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)
 • P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)
 • P0021 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
 • P0022 A Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 2)
 • P0023 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank 2)
 • P0024 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
 • P0025 B Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 2)
 • P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
 • P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
 • P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
 • P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
 • P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
 • P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
 • P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
 • P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
 • P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
 • P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
 • P0036 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 1 Sensor 2)
 • P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
 • P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
 • P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
 • P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
 • P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
 • P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)
 • P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)
 • P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)
 • P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
 • P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
 • P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
 • P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
 • P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
 • P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
 • P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
 • P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
 • P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
 • P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)
 • P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)
 • P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
 • P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
 • P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
 • P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)
 • P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)
 • P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)
 • P0062 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3)
 • P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
 • P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
 • P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
 • P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
 • P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High
 • P0068 MAP/MAF Throttle Position Correlation
 • P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation
 • P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
 • P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
 • P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
 • P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
 • P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
 • P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
 • P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
 • P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
 • P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
 • P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
 • P0080 Exhaust Valve Control Solenoid C ircuit High (Bank 1)
 • P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
 • P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
 • P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
 • P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
 • P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
 • P0086 Exhaust Valve Control Solenoid C ircuit High (Bank 2)
 • P0087 Fuel Rail/System Pressure – Too Low
 • P0088 Fuel Rail/System Pressure – Too High
 • P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance
 • P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
 • P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
 • P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
 • P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak
 • P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak
 • P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
 • P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
 • P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
 • P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
 • P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
 • P0100 Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
 • P0101 Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
 • P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit low Input
 • P0103 Mass or Volume Air flow Circuit High Input
 • P0104 Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent
 • P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
 • P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
 • P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
 • P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
 • P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
 • P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
 • P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
 • P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
 • P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
 • P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
 • P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
 • P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
 • P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
 • P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
 • P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
 • P0120 Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
 • P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
 • P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
 • P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
 • P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
 • P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
 • P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
 • P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
 • P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
 • P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
 • P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
 • P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
 • P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
 • P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
 • P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
 • P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
 • P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
 • P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
 • P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
 • P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
 • P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
 • P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
 • P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
 • P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
 • P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
 • P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
 • P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
 • P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
 • P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
 • P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
 • P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
 • P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
 • P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
 • P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
 • P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
 • P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
 • P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
 • P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
 • P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
 • P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
 • P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
 • P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
 • P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
 • P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
 • P0171 System Too Lean (Bank 1)
 • P0172 System Too Rich (Bank 1)
 • P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
 • P0174 System Too Lean (Bank 2)
 • P0175 System Too Rich (Bank 2)
 • P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
 • P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
 • P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
 • P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
 • P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
 • P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance
 • P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input
 • P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
 • P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
 • P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
 • P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0187 Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input
 • P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
 • P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
 • P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
 • P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
 • P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
 • P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
 • P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
 • P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
 • P0200 Injector Circuit Malfunction
 • P0201 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
 • P0202 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
 • P0203 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
 • P0204 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
 • P0205 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5
 • P0206 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6
 • P0207 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7
 • P0208 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8
 • P0209 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9
 • P0210 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10
 • P0211 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11
 • P0212 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12
 • P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
 • P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
 • P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
 • P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
 • P0217 Engine Overtemp Condition
 • P0218 Transmission Over Temperature Condition
 • P0219 Engine Over Speed Condition
 • P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
 • P0221 Throttle/pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
 • P0222 Throttle/pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
 • P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
 • P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
 • P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
 • P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
 • P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
 • P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
 • P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
 • P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
 • P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
 • P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
 • P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
 • P0234 Engine Overboost Condition
 • P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
 • P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
 • P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
 • P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
 • P0239 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
 • P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
 • P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
 • P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
 • P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
 • P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A low
 • P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
 • P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
 • P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
 • P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
 • P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
 • P0251 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
 • P0252 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
 • P0253 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)
 • P0254 Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector)
 • P0255 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
 • P0256 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
 • P0257 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
 • P0258 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector)
 • P0259 Injection lump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector)
 • P0260 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
 • P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
 • P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
 • P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
 • P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
 • P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
 • P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
 • P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
 • P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
 • P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
 • P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
 • P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
 • P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
 • P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
 • P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
 • P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
 • P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
 • P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
 • P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
 • P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
 • P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
 • P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
 • P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
 • P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
 • P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
 • P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
 • P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
 • P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
 • P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
 • P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
 • P0290 Cylinder 10 Contribution/balance Fault
 • P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
 • P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
 • P0293 Cylinder 11 Contribution/balance Fault
 • P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
 • P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
 • P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance Fault

 

 • Related to: Ignition System and Misfire Detection

 

 • P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
 • P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
 • P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
 • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
 • P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
 • P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
 • P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
 • P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
 • P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
 • P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
 • P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
 • P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
 • P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
 • P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
 • P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
 • P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
 • P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
 • P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0327 Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
 • P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank )
 • P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
 • P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
 • P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
 • P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
 • P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
 • P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
 • P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
 • P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
 • P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
 • P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
 • P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
 • P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
 • P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
 • P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0355 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0360 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
 • P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
 • P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
 • P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
 • P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
 • P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
 • P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
 • P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
 • P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
 • P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
 • P0380 Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction
 • P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
 • P0382 Glow Plug/Heater Circuit “B” Malfunction
 • P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
 • P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
 • P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
 • P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

 

 • Related to: Auxilliary Emission Controls. EGR, EVAP etc.

 

 • P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
 • P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
 • P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
 • P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
 • P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
 • P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
 • P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
 • P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
 • P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
 • P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
 • P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
 • P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
 • P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
 • P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
 • P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
 • P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
 • P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
 • P0418 Secondary Air Injection System Relay A circuit Malfunction
 • P0419 Secondary Air Injection System Relay B Circuit Malfunction
 • P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
 • P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
 • P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
 • P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)
 • P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
 • P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
 • P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
 • P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
 • P0442 Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak)
 • P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction
 • P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
 • P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
 • P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
 • P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
 • P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
 • P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
 • P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
 • P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
 • P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
 • P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
 • P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
 • P0455 Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
 • P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
 • P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
 • P0462 Fuel level Sensor Circuit Low Input
 • P0463 Fuel level Sensor Circuit High Input
 • P0464 Fuel level Sensor Circuit Intermittent
 • P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
 • P0466 Purge flow Sensor Circuit Range/Performance
 • P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
 • P0468 Purge flow Sensor Circuit High Input
 • P0469 Purge flow Sensor Circuit Intermittent
 • P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
 • P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
 • P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
 • P0473 Exhaust Pressure Sensor High
 • P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
 • P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
 • P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
 • P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
 • P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
 • P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
 • P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
 • P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
 • P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
 • P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
 • P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
 • P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

 

 • P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
 • P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
 • P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
 • P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
 • P0505 Idle Control System Malfunction
 • P0506 Idle Control System RPM lower Than Expected
 • P0507 Idle Control System RPM higher Than Expected
 • P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
 • P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
 • P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
 • P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
 • P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
 • P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0533 A/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input
 • P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
 • P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0554 Power Steering Pressure sensor Circuit Intermittent
 • P0560 System Voltage Malfunction
 • P0561 System Voltage Unstable
 • P0562 System Voltage Low
 • P0563 System Voltage High
 • P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
 • P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
 • P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
 • P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
 • P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
 • P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
 • P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
 • P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
 • P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
 • P0574 through P0580 Reserved for Cruise Codes

 

 • Related to: Computer and Auxiliary Outputs

 

 • P0600 Serial Communication Link Malfunction
 • P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
 • P0602 Control Module Programming Error
 • P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
 • P0604 Internal Control Module RAM Error
 • P0605 Internal Control Module ROM Error (Module Identification Defined by SAE J1979)
 • P0606 PCM Processor Fault
 • P0608 Control Module VSS Output “A” Malfunction
 • P0609 Control Module VSS Output “B” Malfunction
 • P0620 Generator Control Circuit Malfunction
 • P0621 Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction
 • P0622 Generator Field “F” Control Circuit Malfunction
 • P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
 • P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
 • P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
 • P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction

 

 • Other:

 

 • P0700 Transmission Control System Malfunction
 • P0701 Transmission Control System Range/Performance
 • P0702 Transmission Control System Electrical
 • P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
 • P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
 • P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
 • P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
 • P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
 • P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
 • P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
 • P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
 • P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
 • P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
 • P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
 • P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
 • P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
 • P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
 • P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
 • P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
 • P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
 • P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
 • P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
 • P0722 Output Speed Sensor No Signal
 • P0723 Output Speed Sensor Intermittent
 • P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
 • P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
 • P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
 • P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
 • P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
 • P0730 Incorrect Gear Ratio
 • P0731 Gear 1 Incorrect ratio
 • P0732 Gear 2 Incorrect ratio
 • P0733 Gear 3 Incorrect ratio
 • P0734 Gear 4 Incorrect ratio
 • P0735 Gear 5 Incorrect ratio
 • P0736 Reverse incorrect gear ratio
 • P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
 • P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
 • P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
 • P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
 • P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
 • P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
 • P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
 • P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
 • P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
 • P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
 • P0750 Shift Solenoid A Malfunction
 • P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/1-2 Shift Solenoid Valve Performance
 • P0752 Shift Solenoid A Stuck On
 • P0753 Shift Solenoid A Electrical/1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
 • P0754 Shift Solenoid A Intermittent
 • P0755 Shift Solenoid B Malfunction
 • P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/2-3 Shift Solenoid Valve Performance
 • P0757 Shift Solenoid B Stuck On
 • P0758 Shift Solenoid B Electrical/2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
 • P0759 Shift Solenoid B Intermittent
 • P0760 Shift Solenoid C Malfunction
 • P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
 • P0762 Shift Solenoid C Stuck On
 • P0763 Shift Solenoid C Electrical
 • P0764 Shift Solenoid C Intermittent
 • P0765 Shift Solenoid D Malfunction
 • P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
 • P0767 Shift Solenoid D Stuck On
 • P0768 Shift Solenoid D Electrical
 • P0769 Shift Solenoid D Intermittent
 • P0770 Shift Solenoid E Malfunction
 • P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
 • P0772 Shift Solenoid E Stuck On
 • P0773 Shift Solenoid E Electrical
 • P0774 Shift Solenoid E Intermittent
 • P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
 • P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
 • P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
 • P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
 • P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
 • P0780 Shift Malfunction
 • P0781 1-2 Shift Malfunction
 • P0782 2-3 Shift Malfunction
 • P0783 3-4 Shift Malfunction
 • P0784 4-5 Shift Malfunction
 • P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
 • P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
 • P0787 Shift/Timing Solenoid Low
 • P0788 Shift/Timing Solenoid High
 • P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
 • P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
 • P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit
 • P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
 • P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No signal
 • P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
 • P0795 Pressure Control Solenoid C
 • P0796 Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck off
 • P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck On
 • P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical
 • P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent
 • P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
 • P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
 • P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
 • P0805 Clutch Position Sensor Circuit Malfunction
 • P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction
 • P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low Malfunction
 • P0808 Clutch Position Sensor Circuit High Malfunction
 • P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Malfunction
 • P0810 Clutch Position Control Error
 • P0811 Excessive Clutch Slippage
 • P0812 Reverse Input Circuit
 • P0813 Reverse Output Circuit
 • P0814 Transmission Range Display Circuit
 • P0815 Upshift Switch Circuit
 • P0816 Downshift Switch Circuit
 • P0817 Starter Disable Circuit
 • P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
 • P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
 • P0820 Gear Lever X – Y Position Sensor Circuit
 • P0821 Gear Lever X Position Circuit
 • P0822 Gear Lever Y Position Circuit
 • P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent
 • P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
 • P0825 Gear Lever Push – Pull Switch (Shift Anticipate)
 • P0826 Up and Down Switch Input Circuit
 • P0827 Up and Down Switch Input Circuit Low
 • P0828 Up and Down Switch Input Circuit High
 • P0829 5-6 Shift
 • P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit
 • P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low
 • P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High
 • P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit
 • P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low
 • P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High
 • P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
 • P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
 • P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
 • P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
 • P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit
 • P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
 • P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low
 • P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High
 • P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent
 • P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit
 • P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
 • P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low
 • P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High
 • P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent
 • P0850 Park / Neutral Switch Input Circuit
 • P0851 Park / Neutral Switch Input Circuit Low
 • P0852 Park / Neutral Switch Input Circuit High
 • P0853 Drive Switch Input Circuit
 • P0854 Drive Switch Input Circuit Low
 • P0855 Drive Switch Input Circuit High
 • P0856 Traction Control Input Signal
 • P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
 • P0858 Traction Control Input Signal Low
 • P0859 Traction Control Input Signal High
 • P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
 • P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
 • P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
 • P0863 TCM Communication Circuit
 • P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
 • P0865 TCM Communication Circuit Low
 • P0866 TCM Communication Circuit High
 • P0867 Transmission Fluid Pressure
 • P0868 Transmission Fluid Pressure Low
 • P0869 Transmission Fluid Pressure High
 • P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit
 • P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
 • P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low
 • P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High
 • P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent
 • P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit
 • P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
 • P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low
 • P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High
 • P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent
 • P0880 TCM Power Input Signal
 • P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
 • P0882 TCM Power Input Signal Low
 • P0883 TCM Power Input Signal High
 • P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
 • P0885 TCM Power Relay Control Circuit /Open
 • P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
 • P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
 • P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
 • P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
 • P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
 • P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
 • P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
 • P0893 Multiple Gears Engaged
 • P0894 Transmission Component Slipping
 • P0895 Shift Time Too Short
 • P0896 Shift Time Too Long
 • P0897 Transmission Fluid Deteriorated
 • P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
 • P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
 • P0900 Clutch Actuator Circuit / Open
 • P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
 • P0902 Clutch Actuator Circuit Low
 • P0903 Clutch Actuator Circuit High
 • P0904 Gate Select Position Circuit [senses left / right position]
 • P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
 • P0906 Gate Select Position Circuit Low
 • P0907 Gate Select Position Circuit High
 • P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent
 • P0909 Gate Select Control Error
 • P0910 Gate Select Actuator Circuit / Open [left / right motion]
 • P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
 • P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
 • P0913 Gate Select Actuator Circuit High
 • P0914 Gear Shift Position Circuit [senses forward / rearward position, odd / even gears]
 • P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
 • P0916 Gear Shift Position Circuit Low
 • P0917 Gear Shift Position Circuit High
 • P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent
 • P0919 Gear Shift Position Control Error
 • P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit / Open [forward motion, odd gears, 1,3,5]
 • P0921 Gear Shift Foward Actuator Circuit Range/Performance
 • P0922 Gear Shift Foward Actuator Circuit Low
 • P0923 Gear Shift Foward Actuator Circuit High
 • P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit / Open [rearward motion, even gears, 2,4,6]
 • P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
 • P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
 • P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
 • P0928 Gear Shift Lock Solenoid Circuit / Open
 • P0929 Gear Shift Lock Solenoid Circuit Range/Performance
 • P0930 Gear Shift Lock Solenoid Circuit Low
 • P0931 Gear Shift Lock Solenoid Circuit High
 • P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit
 • P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
 • P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
 • P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
 • P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
 • P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low Input
 • P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High Input
 • P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
 • P0942 Hydraulic Pressure Unit
 • P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
 • P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
 • P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit / Open
 • P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
 • P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low
 • P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High
 • P0949 ASM Adaptive Learning Not Done
 • P0950 ASM Control Circuit [Up / Down / Auto / etc]
 • P0951 ASM Control Circuit Range/Performance
 • P0952 ASM Control Circuit Low
 • P0953 ASM Control Circuit High
 • P0954 ASM Control Circuit Intermittent
 • P0955 ASM Mode Circuit [Perf / Winter / Sport / etc]
 • P0956 ASM Mode Circuit Range/Performance
 • P0957 ASM Mode Circuit Low
 • P0958 ASM Mode Circuit High
 • P0959 ASM Mode Circuit Intermittent
 • P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit / Open
 • P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance
 • P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
 • P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High
 • P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit / Open
 • P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance
 • P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
 • P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High
 • P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit / Open
 • P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance
 • P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
 • P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High
 • P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance
 • P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low
 • P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High
 • P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance
 • P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low
 • P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High
 • P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance
 • P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low
 • P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High
 • P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance
 • P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low
 • P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High
 • P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance
 • P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low
 • P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High
 • P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit
 • P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance
 • P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low
 • P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High
 • P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent
 • P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit
 • P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance
 • P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low
 • P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High
 • P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Intermittent
 • P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance
 • P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low
 • P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High
 • P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
 • P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER Aborted
 • P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
 • P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
 • P1104 MAF Ground Malfunction
 • P1105 Dual Alternator Upper Fault
 • P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
 • P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
 • P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
 • P1109 IAT – B Sensor Intermittent
 • P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
 • P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
 • P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
 • P1113 IAT Sensor Open/Short
 • P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT – B Circuit Low Input
 • P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT – B Circuit High Input
 • P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
 • P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
 • P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
 • P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
 • P1120 Throttle position sensor out of range
 • P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
 • P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
 • P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
 • P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
 • P1125 Throttle position sensor intermittent
 • P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
 • P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
 • P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
 • P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
 • P1130 Lack Of HO2S Switch – Adaptive Fuel At L

نظرات (۱۰)

 1. It’s in point of fact a great and helpful piece of information.
  I’m glad that you just shared this useful information with us.

  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 2. Hello there! This article couldn’t be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll send this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a great read.
  Thanks for sharing!

 3. Keep on writing, great job!

 4. It’s remarkable to pay a visit this web site and reading the views of all friends regarding this article, while I am also eager of getting
  know-how.

 5. Hey exceptional blog! Does running a blog such as this require a lot of work?
  I’ve absolutely no understanding of coding however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any recommendations or tips for new
  blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had
  to ask. Cheers!

 6. I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot attempt you place to make this sort of fantastic informative web site.

 7. Hi, Neat post. There is a problem with your web site in web explorer, would test this?

  IE nonetheless is the market chief and a big section of
  other folks will omit your wonderful writing due to this problem.

 8. Thanks for finally talking about >لیست کدهای خطا – آسان دیاگ <Loved it!

 9. Soltani

  باسلام آسان دیاگ تعریف کدسوییچ پارامترموتوروگیربکس تست دور تندوکند فن رادیاتور معرفی تراتل ودرکل آیا میشه باهاش حرفه ای کارکرد مثلا مثل ایزی دیاگ لانچ۴ ؟ اگه واقعا حرفه ای باشه میخوام بخرم لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم

  1. مدیر فنی سایت

   لانچ برای خودرهای داخلی خیلی مناسب نیست و تعریف کلید برای خودرهای داخلی ندارد.
   آسان دیاگ برای عیب یابی همه خودروهای داخلی مناسب است . از تست های عملگر پشتیبانی میکند. تعریف کلید بیشتر خودرهای داخلی را نیز انجام میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلمه کلیدی خود را وارد کنید