google-site-verification: google210a2d9e63b191c3.html
لیست کدهای خطا

لیست کدهای خطا

در این قسمت تعدادی از کدهای خطا (البته ترجمه نشده) آورده شده است. اگر کد خطای موردنظر را نیافتید و یا نیاز به تفسیر کد خطا داشتید به نرم‌افزار آسان دیاگ مراجعه کنید. این نرم‌افزار (قابل‌نصب بروی تلفن همراه) بااتصال به اینترنت تفسیر بیش از ۱۰ هزار کد خطا (به‌صورت ترجمه شد) را به شما ارائه می‌دهد.

 

 • P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
 • P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
 • P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
 • P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High
 • P0005 Fuel Shutoff Valve Control Circuit/Open
 • P0006 Fuel Shutoff Valve Control Circuit Low
 • P0007 Fuel Shutoff Valve Control Circuit H igh
 • P0008 Engine Position System Performance (Bank1)
 • P0009 Engine Position System Performance (Bank2)
 • P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank1)
 • P0011 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
 • P0012 A Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1)
 • P0013 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank1)
 • P0014 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
 • P0015 B Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1)
 • P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)
 • P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
 • P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)
 • P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)
 • P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)
 • P0021 A Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
 • P0022 A Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 2)
 • P0023 B Camshaft Position – Actuator Circuit (Bank 2)
 • P0024 B Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
 • P0025 B Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 2)
 • P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
 • P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
 • P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
 • P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
 • P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
 • P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
 • P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
 • P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
 • P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
 • P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
 • P0036 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 1 Sensor 2)
 • P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
 • P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
 • P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
 • P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
 • P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
 • P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)
 • P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)
 • P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)
 • P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
 • P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
 • P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
 • P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
 • P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
 • P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
 • P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
 • P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
 • P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
 • P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)
 • P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)
 • P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
 • P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
 • P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
 • P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)
 • P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)
 • P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)
 • P0062 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3)
 • P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
 • P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
 • P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
 • P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
 • P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High
 • P0068 MAP/MAF Throttle Position Correlation
 • P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation
 • P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
 • P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
 • P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
 • P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
 • P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
 • P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
 • P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
 • P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
 • P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
 • P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
 • P0080 Exhaust Valve Control Solenoid C ircuit High (Bank 1)
 • P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
 • P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
 • P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
 • P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
 • P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
 • P0086 Exhaust Valve Control Solenoid C ircuit High (Bank 2)
 • P0087 Fuel Rail/System Pressure – Too Low
 • P0088 Fuel Rail/System Pressure – Too High
 • P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance
 • P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
 • P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
 • P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
 • P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak
 • P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak
 • P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
 • P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
 • P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
 • P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
 • P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
 • P0100 Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
 • P0101 Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
 • P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit low Input
 • P0103 Mass or Volume Air flow Circuit High Input
 • P0104 Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent
 • P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
 • P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
 • P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
 • P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
 • P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
 • P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
 • P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
 • P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
 • P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
 • P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
 • P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
 • P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
 • P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
 • P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
 • P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
 • P0120 Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
 • P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
 • P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
 • P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
 • P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
 • P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
 • P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
 • P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
 • P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
 • P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
 • P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
 • P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
 • P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
 • P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
 • P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
 • P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
 • P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
 • P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
 • P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
 • P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
 • P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
 • P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
 • P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
 • P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
 • P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
 • P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
 • P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
 • P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
 • P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
 • P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
 • P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
 • P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
 • P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
 • P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
 • P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
 • P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
 • P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
 • P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
 • P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
 • P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
 • P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
 • P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
 • P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
 • P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
 • P0171 System Too Lean (Bank 1)
 • P0172 System Too Rich (Bank 1)
 • P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
 • P0174 System Too Lean (Bank 2)
 • P0175 System Too Rich (Bank 2)
 • P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
 • P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
 • P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
 • P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
 • P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
 • P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance
 • P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input
 • P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
 • P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
 • P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
 • P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0187 Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input
 • P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
 • P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
 • P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
 • P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
 • P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
 • P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
 • P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
 • P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
 • P0200 Injector Circuit Malfunction
 • P0201 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
 • P0202 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
 • P0203 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
 • P0204 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
 • P0205 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5
 • P0206 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6
 • P0207 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7
 • P0208 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8
 • P0209 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9
 • P0210 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10
 • P0211 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11
 • P0212 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12
 • P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
 • P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
 • P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
 • P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
 • P0217 Engine Overtemp Condition
 • P0218 Transmission Over Temperature Condition
 • P0219 Engine Over Speed Condition
 • P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
 • P0221 Throttle/pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
 • P0222 Throttle/pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
 • P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
 • P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
 • P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
 • P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
 • P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
 • P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
 • P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
 • P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
 • P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
 • P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
 • P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
 • P0234 Engine Overboost Condition
 • P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
 • P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
 • P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
 • P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
 • P0239 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
 • P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
 • P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
 • P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
 • P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
 • P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A low
 • P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
 • P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
 • P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
 • P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
 • P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
 • P0251 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
 • P0252 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
 • P0253 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)
 • P0254 Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector)
 • P0255 Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
 • P0256 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
 • P0257 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
 • P0258 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector)
 • P0259 Injection lump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector)
 • P0260 Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
 • P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
 • P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
 • P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
 • P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
 • P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
 • P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
 • P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
 • P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
 • P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
 • P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
 • P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
 • P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
 • P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
 • P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
 • P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
 • P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
 • P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
 • P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
 • P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
 • P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
 • P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
 • P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
 • P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
 • P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
 • P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
 • P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
 • P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
 • P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
 • P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
 • P0290 Cylinder 10 Contribution/balance Fault
 • P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
 • P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
 • P0293 Cylinder 11 Contribution/balance Fault
 • P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
 • P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
 • P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance Fault

 

 • Related to: Ignition System and Misfire Detection

 

 • P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
 • P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
 • P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
 • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
 • P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
 • P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
 • P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
 • P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
 • P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
 • P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
 • P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
 • P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
 • P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
 • P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
 • P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
 • P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
 • P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
 • P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0327 Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
 • P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
 • P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank )
 • P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
 • P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
 • P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
 • P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
 • P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
 • P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
 • P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
 • P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
 • P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
 • P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
 • P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
 • P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
 • P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
 • P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0355 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0360 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
 • P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
 • P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
 • P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
 • P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
 • P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
 • P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
 • P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
 • P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
 • P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
 • P0380 Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction
 • P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
 • P0382 Glow Plug/Heater Circuit “B” Malfunction
 • P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
 • P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
 • P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
 • P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

 

 • Related to: Auxilliary Emission Controls. EGR, EVAP etc.

 

 • P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
 • P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
 • P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
 • P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
 • P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
 • P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
 • P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
 • P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
 • P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
 • P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
 • P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
 • P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
 • P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
 • P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
 • P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
 • P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
 • P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
 • P0418 Secondary Air Injection System Relay A circuit Malfunction
 • P0419 Secondary Air Injection System Relay B Circuit Malfunction
 • P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
 • P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
 • P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
 • P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)
 • P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
 • P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 • P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
 • P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
 • P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
 • P0442 Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak)
 • P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction
 • P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
 • P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
 • P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
 • P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
 • P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
 • P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
 • P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
 • P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
 • P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
 • P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
 • P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
 • P0455 Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
 • P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
 • P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
 • P0462 Fuel level Sensor Circuit Low Input
 • P0463 Fuel level Sensor Circuit High Input
 • P0464 Fuel level Sensor Circuit Intermittent
 • P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
 • P0466 Purge flow Sensor Circuit Range/Performance
 • P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
 • P0468 Purge flow Sensor Circuit High Input
 • P0469 Purge flow Sensor Circuit Intermittent
 • P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
 • P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
 • P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
 • P0473 Exhaust Pressure Sensor High
 • P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
 • P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
 • P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
 • P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
 • P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
 • P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
 • P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
 • P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
 • P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
 • P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
 • P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
 • P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

 

 • P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
 • P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
 • P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
 • P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
 • P0505 Idle Control System Malfunction
 • P0506 Idle Control System RPM lower Than Expected
 • P0507 Idle Control System RPM higher Than Expected
 • P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
 • P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
 • P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
 • P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
 • P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
 • P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0533 A/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input
 • P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
 • P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0554 Power Steering Pressure sensor Circuit Intermittent
 • P0560 System Voltage Malfunction
 • P0561 System Voltage Unstable
 • P0562 System Voltage Low
 • P0563 System Voltage High
 • P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
 • P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
 • P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
 • P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
 • P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
 • P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
 • P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
 • P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
 • P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
 • P0574 through P0580 Reserved for Cruise Codes

 

 • Related to: Computer and Auxiliary Outputs

 

 • P0600 Serial Communication Link Malfunction
 • P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
 • P0602 Control Module Programming Error
 • P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
 • P0604 Internal Control Module RAM Error
 • P0605 Internal Control Module ROM Error (Module Identification Defined by SAE J1979)
 • P0606 PCM Processor Fault
 • P0608 Control Module VSS Output “A” Malfunction
 • P0609 Control Module VSS Output “B” Malfunction
 • P0620 Generator Control Circuit Malfunction
 • P0621 Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction
 • P0622 Generator Field “F” Control Circuit Malfunction
 • P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
 • P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
 • P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
 • P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction

 

 • Other:

 

 • P0700 Transmission Control System Malfunction
 • P0701 Transmission Control System Range/Performance
 • P0702 Transmission Control System Electrical
 • P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
 • P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
 • P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
 • P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
 • P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
 • P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
 • P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
 • P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
 • P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
 • P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
 • P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
 • P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
 • P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
 • P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
 • P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
 • P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
 • P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
 • P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
 • P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
 • P0722 Output Speed Sensor No Signal
 • P0723 Output Speed Sensor Intermittent
 • P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
 • P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
 • P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
 • P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
 • P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
 • P0730 Incorrect Gear Ratio
 • P0731 Gear 1 Incorrect ratio
 • P0732 Gear 2 Incorrect ratio
 • P0733 Gear 3 Incorrect ratio
 • P0734 Gear 4 Incorrect ratio
 • P0735 Gear 5 Incorrect ratio
 • P0736 Reverse incorrect gear ratio
 • P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
 • P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
 • P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
 • P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
 • P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
 • P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
 • P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
 • P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
 • P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
 • P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
 • P0750 Shift Solenoid A Malfunction
 • P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/1-2 Shift Solenoid Valve Performance
 • P0752 Shift Solenoid A Stuck On
 • P0753 Shift Solenoid A Electrical/1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
 • P0754 Shift Solenoid A Intermittent
 • P0755 Shift Solenoid B Malfunction
 • P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/2-3 Shift Solenoid Valve Performance
 • P0757 Shift Solenoid B Stuck On
 • P0758 Shift Solenoid B Electrical/2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
 • P0759 Shift Solenoid B Intermittent
 • P0760 Shift Solenoid C Malfunction
 • P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
 • P0762 Shift Solenoid C Stuck On
 • P0763 Shift Solenoid C Electrical
 • P0764 Shift Solenoid C Intermittent
 • P0765 Shift Solenoid D Malfunction
 • P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
 • P0767 Shift Solenoid D Stuck On
 • P0768 Shift Solenoid D Electrical
 • P0769 Shift Solenoid D Intermittent
 • P0770 Shift Solenoid E Malfunction
 • P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
 • P0772 Shift Solenoid E Stuck On
 • P0773 Shift Solenoid E Electrical
 • P0774 Shift Solenoid E Intermittent
 • P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
 • P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
 • P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
 • P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
 • P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
 • P0780 Shift Malfunction
 • P0781 1-2 Shift Malfunction
 • P0782 2-3 Shift Malfunction
 • P0783 3-4 Shift Malfunction
 • P0784 4-5 Shift Malfunction
 • P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
 • P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
 • P0787 Shift/Timing Solenoid Low
 • P0788 Shift/Timing Solenoid High
 • P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
 • P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
 • P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit
 • P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
 • P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No signal
 • P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
 • P0795 Pressure Control Solenoid C
 • P0796 Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck off
 • P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck On
 • P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical
 • P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent
 • P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
 • P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
 • P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
 • P0805 Clutch Position Sensor Circuit Malfunction
 • P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction
 • P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low Malfunction
 • P0808 Clutch Position Sensor Circuit High Malfunction
 • P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Malfunction
 • P0810 Clutch Position Control Error
 • P0811 Excessive Clutch Slippage
 • P0812 Reverse Input Circuit
 • P0813 Reverse Output Circuit
 • P0814 Transmission Range Display Circuit
 • P0815 Upshift Switch Circuit
 • P0816 Downshift Switch Circuit
 • P0817 Starter Disable Circuit
 • P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
 • P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
 • P0820 Gear Lever X – Y Position Sensor Circuit
 • P0821 Gear Lever X Position Circuit
 • P0822 Gear Lever Y Position Circuit
 • P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent
 • P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
 • P0825 Gear Lever Push – Pull Switch (Shift Anticipate)
 • P0826 Up and Down Switch Input Circuit
 • P0827 Up and Down Switch Input Circuit Low
 • P0828 Up and Down Switch Input Circuit High
 • P0829 5-6 Shift
 • P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit
 • P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low
 • P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High
 • P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit
 • P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low
 • P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High
 • P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
 • P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
 • P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
 • P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
 • P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit
 • P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
 • P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low
 • P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High
 • P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent
 • P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit
 • P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
 • P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low
 • P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High
 • P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent
 • P0850 Park / Neutral Switch Input Circuit
 • P0851 Park / Neutral Switch Input Circuit Low
 • P0852 Park / Neutral Switch Input Circuit High
 • P0853 Drive Switch Input Circuit
 • P0854 Drive Switch Input Circuit Low
 • P0855 Drive Switch Input Circuit High
 • P0856 Traction Control Input Signal
 • P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
 • P0858 Traction Control Input Signal Low
 • P0859 Traction Control Input Signal High
 • P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
 • P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
 • P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
 • P0863 TCM Communication Circuit
 • P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
 • P0865 TCM Communication Circuit Low
 • P0866 TCM Communication Circuit High
 • P0867 Transmission Fluid Pressure
 • P0868 Transmission Fluid Pressure Low
 • P0869 Transmission Fluid Pressure High
 • P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit
 • P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
 • P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low
 • P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High
 • P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent
 • P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit
 • P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
 • P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low
 • P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High
 • P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent
 • P0880 TCM Power Input Signal
 • P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
 • P0882 TCM Power Input Signal Low
 • P0883 TCM Power Input Signal High
 • P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
 • P0885 TCM Power Relay Control Circuit /Open
 • P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
 • P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
 • P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
 • P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
 • P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
 • P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
 • P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
 • P0893 Multiple Gears Engaged
 • P0894 Transmission Component Slipping
 • P0895 Shift Time Too Short
 • P0896 Shift Time Too Long
 • P0897 Transmission Fluid Deteriorated
 • P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
 • P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
 • P0900 Clutch Actuator Circuit / Open
 • P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
 • P0902 Clutch Actuator Circuit Low
 • P0903 Clutch Actuator Circuit High
 • P0904 Gate Select Position Circuit [senses left / right position]
 • P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
 • P0906 Gate Select Position Circuit Low
 • P0907 Gate Select Position Circuit High
 • P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent
 • P0909 Gate Select Control Error
 • P0910 Gate Select Actuator Circuit / Open [left / right motion]
 • P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
 • P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
 • P0913 Gate Select Actuator Circuit High
 • P0914 Gear Shift Position Circuit [senses forward / rearward position, odd / even gears]
 • P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
 • P0916 Gear Shift Position Circuit Low
 • P0917 Gear Shift Position Circuit High
 • P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent
 • P0919 Gear Shift Position Control Error
 • P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit / Open [forward motion, odd gears, 1,3,5]
 • P0921 Gear Shift Foward Actuator Circuit Range/Performance
 • P0922 Gear Shift Foward Actuator Circuit Low
 • P0923 Gear Shift Foward Actuator Circuit High
 • P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit / Open [rearward motion, even gears, 2,4,6]
 • P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
 • P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
 • P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
 • P0928 Gear Shift Lock Solenoid Circuit / Open
 • P0929 Gear Shift Lock Solenoid Circuit Range/Performance
 • P0930 Gear Shift Lock Solenoid Circuit Low
 • P0931 Gear Shift Lock Solenoid Circuit High
 • P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit
 • P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
 • P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
 • P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
 • P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
 • P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low Input
 • P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High Input
 • P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
 • P0942 Hydraulic Pressure Unit
 • P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
 • P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
 • P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit / Open
 • P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
 • P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low
 • P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High
 • P0949 ASM Adaptive Learning Not Done
 • P0950 ASM Control Circuit [Up / Down / Auto / etc]
 • P0951 ASM Control Circuit Range/Performance
 • P0952 ASM Control Circuit Low
 • P0953 ASM Control Circuit High
 • P0954 ASM Control Circuit Intermittent
 • P0955 ASM Mode Circuit [Perf / Winter / Sport / etc]
 • P0956 ASM Mode Circuit Range/Performance
 • P0957 ASM Mode Circuit Low
 • P0958 ASM Mode Circuit High
 • P0959 ASM Mode Circuit Intermittent
 • P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit / Open
 • P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance
 • P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
 • P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High
 • P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit / Open
 • P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance
 • P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
 • P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High
 • P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit / Open
 • P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance
 • P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
 • P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High
 • P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance
 • P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low
 • P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High
 • P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance
 • P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low
 • P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High
 • P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance
 • P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low
 • P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High
 • P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance
 • P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low
 • P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High
 • P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance
 • P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low
 • P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High
 • P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit
 • P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance
 • P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low
 • P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High
 • P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent
 • P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit
 • P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance
 • P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low
 • P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High
 • P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Intermittent
 • P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance
 • P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low
 • P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High
 • P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
 • P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER Aborted
 • P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
 • P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
 • P1104 MAF Ground Malfunction
 • P1105 Dual Alternator Upper Fault
 • P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
 • P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
 • P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
 • P1109 IAT – B Sensor Intermittent
 • P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
 • P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
 • P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
 • P1113 IAT Sensor Open/Short
 • P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT – B Circuit Low Input
 • P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT – B Circuit High Input
 • P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
 • P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
 • P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
 • P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
 • P1120 Throttle position sensor out of range
 • P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
 • P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
 • P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
 • P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
 • P1125 Throttle position sensor intermittent
 • P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
 • P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
 • P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
 • P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
 • P1130 Lack Of HO2S Switch – Adaptive Fuel At Limit
 • P1131 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
 • P1132 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Rich
 • P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
 • P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
 • P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
 • P1136 Fan Control Circuit Malfunction
 • P1137 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
 • P1138 Lack Of HO2S12 Switch – Sensor Indicates Rich
 • P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
 • P1140 Water In Fuel Condition
 • P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
 • P1142 Fuel Restriction Condition
 • P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
 • P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
 • P1150 Lack Of HO2S21 Switch – Adaptive Fuel At Limit
 • P1151 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Lean
 • P1152 Lack Of HO2S21 Switch – Sensor Indicates Rich
 • P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
 • P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
 • P1155 Alternative Fuel Controller
 • P1156 Fuel Select Switch Malfunction
 • P1157 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Lean
 • P1158 Lack Of HO2S22 Switch – Sensor Indicates Rich
 • P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
 • P1167 Invalid Test,throttle not depressed
 • P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
 • P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
 • P1170 ESO – Engine Shut Off Solenoid Fault
 • P1171 Rotor Sensor Fault
 • P1172 Rotor Control Fault
 • P1173 Rotor Calibration Fault
 • P1174 Cam Sensor Fault
 • P1175 Cam Control Fault
 • P1176 Cam Calibration Fault
 • P1177 Synchronization Fault
 • P1178 ( open )
 • P1180 Fuel Delivery System Malfunction – Low
 • P1181 Fuel Delivery System Malfunction – High
 • P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
 • P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
 • P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
 • P1185 FTS High – Fuel Pump Temperature Sensor High
 • P1186 FTS Low – Fuel Pump Temperature Sensor Low
 • P1187 Variant Selection
 • P1188 Calibration Memory Fault
 • P1189 Pump Speed Signal Fault
 • P1190 Calibration Resistor Out Of Range
 • P1191 Key Line Voltage
 • P1192 Voltage External
 • P1193 EGR Drive Overcurrent
 • P1194 ECU A/D Converter
 • P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
 • P1196 Key Off Voltage High
 • P1197 Key Off Voltage Low
 • P1198 Pump Rotor Control Underfueling
 • P1199 Fuel Level Input Circuit Low
 • P1200 Injector Control Circuit
 • P1201 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #1
 • P1202 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #2
 • P1203 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #3
 • P1204 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #4
 • P1205 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #5
 • P1206 Injector Circuit Open / Shorted – Cylinder #6
 • P1209 Injector Control Pressure System Fault
 • P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
 • P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
 • P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank
 • P1213 Start Injector Circuit Malfunction
 • P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
 • P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
 • P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
 • P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
 • P1218 CID High
 • P1219 CID Low
 • P1220 Series Throttle Control System Malfunction
 • P1221 Traction Control System Malfunction
 • P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction
 • P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
 • P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
 • P1225 Needle Lift Sensor Malfunction
 • P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
 • P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
 • P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
 • P1229 Intercooler Pump Driver Fault
 • P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
 • P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
 • P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
 • P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
 • P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line
 • P1235 Fuel Pump Control Out Of Range
 • P1236 Fuel Pump Control Out Of Range
 • P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
 • P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
 • P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
 • P1240 Sensor Power Supply Malfunction
 • P1241 Sensor Power Supply Low Input
 • P1242 Sensor Power Supply High Input
 • P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
 • P1244 Alternator Load Input Failed High
 • P1245 Alternator Load Input Failed Low
 • P1246 Alternator Load Input Failed
 • P1247 Turbo Boost Pressure Low
 • P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
 • P1249 Wastegate Control Valve Performance
 • P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction
 • P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
 • P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
 • P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
 • P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
 • P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
 • P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
 • P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
 • P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
 • P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
 • P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
 • P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
 • P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
 • P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
 • P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
 • P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
 • P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
 • P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
 • P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
 • P1269 Immobilizer Code Not Programmed
 • P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached
 • P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
 • P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
 • P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
 • P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
 • P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
 • P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
 • P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
 • P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
 • P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low
 • P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
 • P1282 Excessive Injection Control Pressure
 • P1283 IPR Circuit Failure
 • P1284 Aborted KOER – ICP Failure
 • P1285 Cylinder head over temp sensed
 • P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
 • P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
 • P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
 • P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input
 • P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input
 • P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank 1
 • P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT – Bank 2
 • P1293 Injector High Side Open – Bank 1
 • P1294 Injector High Side Open – Bank 2/Target idle not reached
 • P1295 Multi-faults – Bank 1 – With Low Side Shorts
 • P1296 Multi-faults – Bank 2 – With Low Side Shorts
 • P1297 Injector High Sides Shorted Together
 • P1298 IDM Failure
 • P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
 • P1300 Boost Calibration Fault
 • P1301 Boost Calibration High
 • P1302 Boost Calibration Low
 • P1303 EGR Calibration Fault
 • P1304 EGR Calibration High
 • P1305 EGR Calibration Low
 • P1306 Kickdown Relay Pull – In Circuit Fault
 • P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault
 • P1308 A/C Clutch Circuit Fault
 • P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault
 • P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 1
 • P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 2
 • P1315 Persistent Misfire
 • P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
 • P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
 • P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance
 • P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
 • P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance
 • P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation
 • P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
 • P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance
 • P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low
 • P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High
 • P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
 • P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
 • P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
 • P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
 • P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
 • P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
 • P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
 • P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
 • P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
 • P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
 • P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure
 • P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure
 • P1366 Ignition Spare
 • P1367 Ignition Spare
 • P1368 Ignition Spare
 • P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure
 • P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test
 • P1371 Ignition Coil – Cylinder 1 – Early Activation Fault
 • P1372 Ignition Coil – Cylinder 2 – Early Activation Fault
 • P1373 Ignition Coil – Cylinder 3 – Early Activation Fault
 • P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil – Cylinder 4 – Early Activation Fault
 • P1375 Ignition Coil – Cylinder 5 – Early Activation Fault
 • P1376 Ignition Coil – Cylinder 6 – Early Activation Fault
 • P1380 Misfire Detected – Rough Road Data Not Available
 • P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected – No Communication with BCM
 • P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
 • P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
 • P1384 VVT Solenoid A Malfunction
 • P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
 • P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
 • P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
 • P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
 • P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input
 • P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
 • P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
 • P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
 • P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
 • P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
 • P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
 • P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
 • P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
 • P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input
 • P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
 • P1400 DPFE Circuit Low Input
 • P1401 DPFE Circuit High Input
 • P1402 EGR Metering Orifice Restricted
 • P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed
 • P1404 IAT – B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
 • P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
 • P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance
 • P1407 EGR No Flow Detected
 • P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
 • P1409 EVR Control Circuit Malfunction
 • P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
 • P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input
 • P1414 SAI System Monitor Circuit High Input
 • P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1
 • P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2
 • P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction
 • P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction
 • P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction
 • P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
 • P1421 Catalyst Damage
 • P1422 EGI Temperature Sensor Failure
 • P1423 EGI Functionality Test Failed
 • P1424 EGI Glow Plug Primary Failure
 • P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure
 • P1426 EGI Mini – MAF Failed Out Of Range
 • P1427 EGI Mini – MAF Failed Short Circuit
 • P1428 EGI Mini – MAF Failed Open Circuit
 • P1429 Electric Air Pump Primary Failure
 • P1430 Electric Air Pump Secondary Failure
 • P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
 • P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
 • P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
 • P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
 • P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
 • P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
 • P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
 • P1440 Purge Valve Stuck Open
 • P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only
 • P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only
 • P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
 • P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve
 • P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
 • P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input
 • P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
 • P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault
 • P1448 ELC System 2 Fault
 • P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
 • P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
 • P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit
 • P1452 Unable To Bleed – Up Vacuum in Tank
 • P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
 • P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction
 • P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
 • P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
 • P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank
 • P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
 • P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low
 • P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high
 • P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
 • P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
 • P1465 A/C Relay Circuit Malfunction
 • P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
 • P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
 • P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
 • P1469 Low A/C Cycling Period
 • P1470 A/C Cycling Period Too Short
 • P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
 • P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
 • P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off
 • P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
 • P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
 • P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction
 • P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction
 • P1478 Cooling Fan Driver Fault
 • P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction
 • P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On
 • P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
 • P1482 SCP
 • P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent
 • P1484 Open Power To Ground VCRM
 • P1485 EGRV Circuit Malfunction
 • P1486 EGRA Circuit Malfunction
 • P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
 • P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction
 • P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
 • P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
 • P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction
 • P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
 • P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
 • P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent
 • P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
 • P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
 • P1503 Auxillary Speed Sensor Fault
 • P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction
 • P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip
 • P1506 Idle Air Control Overspeed Error
 • P1507 Idle Air Control Underspeed Error
 • P1508 Idle Control System Circuit Open
 • P1509 Idle Control System Circuit Shorted
 • P1510 Idle Signal Circuit Malfunction
 • P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction
 • P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
 • P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed
 • P1514 High Load Neutral/Drive Fault
 • P1515 Electric Current Circuit Malfunction
 • P1516 IMRC Input Error (Bank 1)
 • P1517 IMRC Input Error (Bank 2)
 • P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
 • P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)
 • P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
 • P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
 • P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
 • P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
 • P1524 Variable Intake Solenoid System
 • P1525 Air Bypass Valve System
 • P1526 Air Bypass System
 • P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction
 • P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction
 • P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
 • P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction
 • P1531 Invalid Test – Accelerator Pedal Movement
 • P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
 • P1533 AAI Circuit Malfunction
 • P1534 Inertia Switch Activated
 • P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
 • P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure
 • P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open
 • P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open
 • P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
 • P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
 • P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
 • P1550 PSPS Out Of Self Test Range
 • P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High
 • P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low
 • P1567 Speed Control Output Circuit Continuity
 • P1568 Speed Control Unable to Hold Speed
 • P1571 Brake Switch Malfunction
 • P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
 • P1573 Throttle Position Not Available
 • P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
 • P1575 Pedal Position Out of Self Test Range
 • P1576 Pedal Position Not Available
 • P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
 • P1578 ETC Power Less Than Demand
 • P1579 ETC In Power Limiting Mode
 • P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override
 • P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction
 • P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available
 • P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
 • P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction
 • P1585 Throttle Control Unit Malfunction
 • P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
 • P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
 • P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
 • P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
 • P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
 • P1601 ECM/TCM Serial Communication Error
 • P1602 Immobilizer/ECM Communication Error
 • P1603 EEPROM Malfunction
 • P1604 Code Word Unregestered
 • P1605 Keep Alive Memory Test Failure
 • P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
 • P1607 MIL O/P Circuit Malfunction
 • P1608 Internal ECM Malfunction
 • P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
 • P1610 SBDS Interactive Codes
 • P1611 SBDS Interactive Codes
 • P1612 SBDS Interactive Codes
 • P1613 SBDS Interactive Codes
 • P1614 SBDS Interactive Codes
 • P1615 SBDS Interactive Codes
 • P1616 SBDS Interactive Codes
 • P1617 SBDS Interactive Codes
 • P1618 SBDS Interactive Codes
 • P1619 SBDS Interactive Codes
 • P1620 SBDS Interactive Codes
 • P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match
 • P1622 Immobilizer ID Does Not Match
 • P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
 • P1624 Anti Theft System
 • P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
 • P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction
 • P1627 Module Supply Voltage Out Of Range
 • P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction
 • P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction
 • P1630 Internal Vref Malfunction
 • P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
 • P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction
 • P1633 KAM Voltage Too Low
 • P1634 Data Output Link Circuit Failure
 • P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
 • P1636 Inductive Signature Chip Communication Error
 • P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
 • P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
 • P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
 • P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module
 • P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
 • P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input
 • P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
 • P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
 • P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
 • P1650 PSP Switch Out of Self Test Range
 • P1651 PSP Switch Input Malfunction
 • P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
 • P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction
 • P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction
 • P1655 Starter Disable Circuit Malfunction
 • P1660 Output Circuit Check Signal High
 • P1661 Output Circuit Check Signal Low
 • P1662 IDM_EN Circuit Failure
 • P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
 • P1667 CI Circuit Malfunction
 • P1668 PCM – IDM Communications Error
 • P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected
 • P1680 Metering Oil Pump Malfunction
 • P1681 Metering Oil Pump Malfunction
 • P1682 Metering Oil Pump Malfunction
 • P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
 • P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
 • P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
 • P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
 • P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
 • P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
 • P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
 • P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
 • P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
 • P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
 • P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction
 • P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
 • P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
 • P1701 Reverse Engagement Error
 • P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction
 • P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range
 • P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER
 • P1705 Not in P or N During KOEO / KOER
 • P1706 High Vehicle Speed Observed in Park
 • P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
 • P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction
 • P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range
 • P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range
 • P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
 • P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value
 • P1714 SSA Inductive Signature Malfunction
 • P1715 SSB Inductive Signature Malfunction
 • P1716 SSC Inductive Signature Malfunction
 • P1717 SSD Inductive Signature Malfunction
 • P1718 TFT Sensor In Range Failure High
 • P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
 • P1721 Gear 1 Incorrect Ratio
 • P1722 Gear 2 Incorrect Ratio
 • P1723 Gear 3 incorrect Ratio
 • P1724 Gear 4 Incorrect Ratio
 • P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
 • P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
 • P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
 • P1728 Transmission Slip Error
 • P1729 4×4 Low Switch Error
 • P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5
 • P1731 1-2 Shift Malfunction
 • P1732 2-3 Shift Malfunction
 • P1733 3-4 Shift Malfunction
 • P1734 Gear Control Malfunction
 • P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction
 • P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction
 • P1737 Lockup Solenoid System
 • P1738 Shift Time Error
 • P1739 Slip Solenoid System
 • P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction
 • P1741 Torque Converter Clutch Control Error
 • P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On
 • P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
 • P1744 Torque Converter Clutch System Performance
 • P1745 Line Pressure Solenoid System
 • P1746 Pressure Control Solenoid “A” Open Circuit
 • P1747 Pressure Control Solenoid “A” Short Circuit
 • P1748 EPC Malfunction
 • P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low
 • P1751 Shift Solenoid A Performance
 • P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
 • P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
 • P1756 Shift Solenoid B Performance
 • P1760 Pressure Control Solenoid “A” Short Circuit
 • P1761 Shift Solenoid C Performance
 • P1762 Overdrive Band Failed Off
 • P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction
 • P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
 • P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
 • P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault
 • P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction
 • P1775 Transmission System MIL Fault
 • P1776 Ignition Retard Request Duration Fault
 • P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault
 • P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
 • P1779 TCIL Circuit Malfunction
 • P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
 • P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range
 • P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range
 • P1783 Transmission Overtemperature Condition
 • P1784 Transmission Mechanical Failure – First And Reverse
 • P1785 Transmission Mechanical Failure – First And Second
 • P1786 3-2 Downshift Error
 • P1787 2-1 Downshift Error
 • P1788 Pressure Control Solenoid “B” Open Circuit
 • P1789 Pressure Control Solenoid “B” Short Circuit
 • P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
 • P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction
 • P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
 • P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction
 • P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction
 • P1795 Idle Switch Circuit Malfunction
 • P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction
 • P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction
 • P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction
 • P1799 Hold Switch Circuit Malfunction
 • P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
 • P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit
 • P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery
 • P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground
 • P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
 • P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit
 • P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
 • P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground
 • P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
 • P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit
 • P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
 • P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground
 • P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
 • P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
 • P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery
 • P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
 • P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure
 • P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit
 • P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery
 • P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground
 • P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
 • P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
 • P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
 • P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
 • P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure
 • P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit
 • P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery
 • P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground
 • P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
 • P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
 • P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
 • P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
 • P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
 • P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit
 • P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
 • P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
 • P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure
 • P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure
 • P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
 • P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit
 • P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery
 • P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground
 • P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
 • P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
 • P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
 • P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
 • P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Circuit Failure
 • P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Open Circuit
 • P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Battery
 • P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘A’ Short Circuit To Ground
 • P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Circuit Failure
 • P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Open Circuit
 • P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Battery
 • P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘B’ Short Circuit To Ground
 • P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Circuit Failure
 • P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Open Circuit
 • P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Battery
 • P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘C’ Short Circuit To Ground
 • P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Circuit Failure
 • P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Open Circuit
 • P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Battery
 • P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate ‘D’ Short Circuit To Ground
 • P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure
 • P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit
 • P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery
 • P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground
 • P1866 Transmission Transfer Case System Concern – Servicing Required
 • P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure
 • P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure
 • P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
 • P1870 Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Failure
 • P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4×4 Switch Circuit Short To Battery
 • P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure
 • P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
 • P1874 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure
 • P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical
 • P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
 • P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery
 • P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure
 • P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit
 • P1880 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery
 • P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
 • P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground
 • P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
 • P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground
 • P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground
 • P1886 4X4 Initialization Failure
 • P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure
 • P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
 • P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction
 • P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction
 • P1902 Pressure Control Solenoid “B” Intermittent Short
 • P1903 Pressure Control Solenoid “C” Short Circuit
 • P1904 Pressure Control Solenoid “C” Open Circuit
 • P1905 Pressure Control Solenoid “C” Intermittent Short
 • P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground
 • P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground
 • P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground
 • P1909 Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd
 • P1910 VFS A Pressure Output Failed Low
 • P1911 VFS B Pressure Output Failed Low
 • P1912 VFS C Pressure Output Failed Low
 • P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction
 • P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf
 • P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction
 • P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
 • P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent
 • P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction
 • C1091 Speed Wheel Sensor All Coherency Failure
 • C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure
 • C1096 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Open
 • C1097 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Ground
 • C1098 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Battery
 • C1100 ABS Pump Switch Circuit Failure
 • C1101 ABS Hydraulic Valve Circuit Failure
 • C1102 ABS Acceleration Switch Circuit Failure
 • C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure
 • C1104 Traction Control Active Lamp – Circuit Short to Battery
 • C1105 Traction Control Disable Lamp – Circuit Short to Battery
 • C1106 Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery
 • C1107 ABS Function Enabled Input Circuit Failure
 • C1109 Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure
 • C1110 ABS Power Relay Coil Circuit Failure
 • C1111 ABS Power Relay Coil Open Circuit
 • C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground
 • C1113 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Battery
 • C1114 ABS Power Relay Output Short Circuit To Ground
 • C1115 ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery
 • C1116 Starter Motor Circuit Failure
 • C1117 RPM Input Circuit Failure
 • C1123 Vehicle Speed Sensor Input Short to Battery
 • C1124 Input shaft speed signal missing/faulted
 • C1125 Brake Fluid Level Sensor Input Circuit Failure
 • C1126 Cruise Control Command Switch Assembly Circuit Failure
 • C1127 Cruise Control Deactivator Brake Switch Circuit Failure
 • C1132 Clutch position ckt short to ground
 • C1133 Clutch position ckt short to battery
 • C1134 Gear Shift position short to ground
 • C1135 Gear Shift position short to battery
 • C1136 Gear Select position short to ground
 • C1137 ECU is Defective
 • C1138 Gear Select position short to Battery
 • C1139 Wheel Speed Sensor Center Tone Ring Missing Tooth Fault
 • C1140 Hydraulic Base Brake Failure
 • C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault
 • C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
 • C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault
 • C1144 Wheel Speed Sensor RR Tone Ring Tooth Missing Fault
 • C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
 • C1146 Speed Wheel Sensor RF Circuit Open
 • C1148 Speed Wheel Sensor RF Coherency Fault
 • C1149 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Failure
 • C1150 Two Speed Rear Axle Input Switch Circuit Short to Vbatt
 • C1155 Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure
 • C1156 Speed Wheel Sensor LF Circuit Open
 • C1157 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Failure
 • C1158 Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault
 • C1159 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Gnd
 • C1161 Air Pressure Low Circuit Short to Gnd
 • C1162 Park Brake Switch # 2 Released Circuit Failure
 • C1163 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Short to Gnd
 • C1164 Park Brake Actuator Assembly Switch Circuit Failure
 • C1165 Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure
 • C1166 Speed Wheel Sensor RR Input Open Circuit
 • C1167 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Short to Gnd
 • C1168 Speed Wheel Sensor RR Coherency Fault
 • C1169 ABS Fluid Dumping Exceeds Maximum Timing
 • C1170 PRNDL Switch Circuit Failure
 • C1172 Park Brake Switch # 1 Applied Circuit Failure
 • C1173 Park Brake Switch # 1 Released Circuit Short to Gnd
 • C1174 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Failure
 • C1175 Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure
 • C1176 Speed Wheel Sensor LR Circuit Open
 • C1177 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Failure
 • C1178 Speed Wheel Sensor LR Coherency Fault
 • C1179 Speed Control Actuator Assembly Cable Slack Failure
 • C1180 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Failure
 • C1181 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Short to Gound
 • C1182 Park Lamp Flash Relay Circuit Failure
 • C1183 Park Lamp Flash Relay Circuit Short to Battery
 • C1184 ABS System Is Not Operational
 • C1185 ABS Power Relay Output Circuit Failure
 • C1186 ABS Power Relay Output Open Circuit
 • C1187 Brake Fluid Level Sensor Input Open Circuit
 • C1188 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Battery
 • C1189 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Ground
 • C1190 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Battery
 • C1191 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Ground
 • C1192 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Battery
 • C1193 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Ground
 • C1194 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Failure
 • C1195 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Open
 • C1196 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
 • C1197 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
 • C1198 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Failure
 • C1199 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Open
 • C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
 • C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
 • C1202 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Failure
 • C1203 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open
 • C1204 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
 • C1205 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
 • C1206 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure
 • C1207 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open
 • C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
 • C1209 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
 • C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
 • C1211 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Open
 • C1212 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
 • C1213 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
 • C1214 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure
 • C1215 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open
 • C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
 • C1217 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
 • C1218 Lamp ABS Warning Output Circuit Failure
 • C1219 Lamp ABS Warning Output Circuit Open
 • C1220 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Battery
 • C1221 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground
 • C1222 Speed Wheel Mismatch
 • C1223 Lamp Brake Warning Output Circuit Failure
 • C1224 Lamp Brake Warning Output Circuit Open
 • C1225 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery
 • C1226 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground
 • C1227 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery
 • C1228 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Ground
 • C1229 Speed Wheel Sensor Rear Center Coherency Fault
 • C1230 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Circuit Failure
 • C1231 Speed Wheel Sensor Rear Center Circuit Open
 • C1232 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Short Circuit To Battery
 • C1233 Speed Wheel LF Input Signal Missing
 • C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
 • C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing
 • C1236 Speed Wheel LR Input Signal Missing
 • C1237 Speed Wheel Rear Input Signal Missing
 • C1238 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Circuit Failure
 • C1239 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Open Circuit
 • C1240 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Battery
 • C1241 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground
 • C1242 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Failure
 • C1243 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Open
 • C1244 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
 • C1245 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
 • C1246 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Failure
 • C1247 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Open
 • C1248 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
 • C1249 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
 • C1250 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Failure
 • C1251 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Open
 • C1252 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
 • C1253 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
 • C1254 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Failure
 • C1255 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Open
 • C1256 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
 • C1257 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
 • C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure
 • C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure
 • C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure
 • C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure
 • C1262 Lamp Warning Relay Circuit Failure
 • C1263 Lamp Warning Relay Circuit Open
 • C1264 Lamp Warning Relay Circuit Short To Battery
 • C1265 Lamp Warning Relay Circuit Short To Ground
 • C1266 ABS Valve Power Relay Circuit Failure
 • C1267 ABS Functions Temporarily Disabled
 • C1268 Motor Relay # 1 Circuit Failure
 • C1269 Motor Relay # 1 Circuit Short to Battery
 • C1270 Motor # 1 Input Circuit Failure
 • C1271 Motor # 1 Input Circuit Short to Gnd
 • C1272 Motor # 2 Input Circuit Failure
 • C1273 Motor # 2 Input Circuit Short to Vbat
 • C1274 Solenoid Relay # 1 Circuit Failure
 • C1275 Solenoid Relay # 1 Circuit Short to Vbatt
 • C1276 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd
 • C1277 STEERING Wheel Angle 1and 2 Circuit Failure
 • C1278 STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted
 • C1279 Yaw Rate Sensor circuit Failure
 • C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault
 • C1281 Lateral Accelerometer circuit Failure
 • C1282 Lateral Accelerometer Signal Fault
 • C1283 Switch Test Signal Failure
 • C1284 Oil Pressure Switch Failure
 • C1285 Booster Solenoid circuit Failure
 • C1286 Booster Mechanical Failure
 • C1287 Booster Pedal Force switch circuit Failure
 • C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure
 • C1289 Pressure Transducer Redundant / Secondary Input Circuit Failure
 • C1400 Traction Control Valve RF Circuit Failure
 • C1401 Traction Control Valve RF Circuit Open
 • C1402 Traction Control Valve RF Circuit Short To Ground
 • C1403 Traction Control Valve RF Circuit Short To Battery
 • C1404 Traction Control Valve Rear Circuit Failure
 • C1405 Traction Control Valve Rear Circuit Open
 • C1406 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Ground
 • C1407 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Battery
 • C1410 Traction Control Valve LF Circuit Failure
 • C1411 Traction Control Valve LF Circuit Open
 • C1412 Traction Control Valve LF Circuit Short To Ground
 • C1413 Traction Control Valve LF Circuit Short To Battery
 • C1414 Incorrect Module Design Level
 • C1415 Incorrect Module Configuration
 • C1416 Damper RF Circuit Short To Battery
 • C1417 Damper RF Circuit Short to Ground
 • C1418 Damper RF Circuit Failure
 • C1419 Damper RF Circuit Open
 • C1420 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Vbatt
 • C1421 Damper LF Circuit Short To Battery
 • C1422 Damper LF Circuit Short to Ground
 • C1423 Damper LF Circuit Failure
 • C1424 Damper LF Circuit Open
 • C1425 Damper RR Circuit Short to Ground
 • C1426 Damper RR Circuit Short To Battery
 • C1427 Damper RR Circuit Open
 • C1428 Damper RR Circuit Failure
 • C1429 Input-shaft-speed input circuit failure
 • C1430 Damper LR Circuit Open
 • C1431 Damper LR Circuit Short To Battery
 • C1432 Damper LR Circuit Short to Ground
 • C1433 Damper LR Circuit Failure
 • C1435 Accelerometer Rear Circuit Failure
 • C1436 Accelerometer Rear Circuit Signal Is Not Sensed
 • C1437 Accelerometer Rear Circuit Short To Ground
 • C1438 Accelerometer Rear Circuit Short To Battery
 • C1439 Vehicle Acceleration EEC-IV Circuit Failure
 • C1440 Pressure Transducer Main / Primary signal Faulted
 • C1441 Steering Phase A Circuit Signal Is Not Sensed
 • C1442 Steering Phase B Circuit Signal Is Not Sensed
 • C1443 Steering Phase A Circuit Short To Ground
 • C1444 Steering Phase B Circuit Short To Ground
 • C1445 Speed Vehicle Signal Circuit Failure
 • C1446 Brake Switch Circuit Failure
 • C1447 Traction Control Module Request Circuit Failure
 • C1448 Lamp Adaptive Damping Warning Circuit Failure
 • C1449 Traction Control Motor Coherency Fault
 • C1450 Traction Control Motor Circuit Failure
 • C1451 Traction Control Motor Circuit Open
 • C1452 Traction Control Motor Circuit Short to Battery
 • C1453 Traction Control Motor Circuit Short to Ground
 • C1454 Front Lateral Accelerometer Circuit Failure
 • C1455 Accelerometer Front Circuit Failure
 • C1456 Accelerometer Front Circuit Is Not Sensed
 • C1457 Accelerometer Front Circuit Short To Ground
 • C1458 Accelerometer Front Circuit Short To Battery
 • C1459 Adaptive Mode Switch Circuit Failure
 • C1460 Vehicle Accelerometer Power Circuit Failure
 • C1461 Vehicle Accelerometer Power Circuit Short to Battery
 • C1462 Left Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
 • C1463 Right Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
 • C1464 Pressure Transducer Redundant / Secondary Signal Faulted
 • C1465 Damper High Side Front Circuit Short To Battery
 • C1466 Damper Circuit Failure
 • C1467 Damper High Side Rear Circuit Short To Battery
 • C1468 Damper Low Side Front Circuit Failure
 • C1469 Damper Low Side Rear Circuit Failure
 • C1495 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Failure
 • C1496 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Open
 • C1497 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery
 • C1498 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Ground
 • C1499 Transfer Case Contact Plate “A” Encoder Circuit Failure
 • C1500 Transfer Case Contact Plate “B” Encoder Circuit Failure
 • C1501 Transfer Case Contact Plate “C” Encoder Circuit Failure
 • C1502 Transfer Case Contact Plate “D” Encoder Circuit Failure
 • C1503 Dynamic Stability Control Left Front Valve Malfunction
 • C1504 Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction
 • C1505 Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction
 • C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
 • C1507 Traction Control of Brake Exceeds Time-Out
 • C1508 Traction Control of Engine Exceeds Time-Out
 • C1510 Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
 • C1511 Left Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
 • C1512 Right Rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
 • C1513 Left rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
 • C1699 Left Rear Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1700 Left Rear Sensor Circuit Failure
 • C1701 Left Rear Sensor Circuit Fault
 • C1702 RightRear Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1703 Right Rear Sensor Circuit Failure
 • C1704 Right Rear Sensor Circuit Fault
 • C1705 Left Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1706 Left Rear Center Sensor Circuit Failure
 • C1707 Left Rear Center Sensor Circuit Fault
 • C1708 Right Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1709 Right Rear Center Sensor Circuit Failure
 • C1710 Right Rear Center Sensor Circuit Fault
 • C1711 Left Front Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1712 Left Front Sensor Circuit Failure
 • C1713 Left Front Sensor Circuit Fault
 • C1714 Right Front Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1715 Right Front Sensor Circuit Failure
 • C1716   Right Front Sensor Circuit Fault
 • C1717 Left Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1718 Left Front Center Sensor Circuit Failure
 • C1719 Left Front Center Sensor Circuit Fault
 • C1721 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Open
 • C1722 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery
 • C1723 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Ground
 • C1724 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Failure
 • C1725 Air Suspension Front Pneumatic Failure
 • C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure
 • C1727 Air Suspension Reservoir Pneumatic Failure
 • C1728 Transfer Case unable to transition between 2H and 4H
 • C1729 Transfer Case unable to transition between 4H and 4L
 • C1730 Reference Voltage Out of Range (+5 v)
 • C1731 Air Suspension LF Corner Up Timeout
 • C1732 Air Suspension LF Corner Down Timeout
 • C1733 Air Suspension RF Corner Up Timeout
 • C1734 Air Suspension RF Corner Down Timeout
 • C1735 Air Suspension LR Corner Up Timeout
 • C1736 Air Suspension LR Corner Down Timeout
 • C1737 Air Suspension RR Corner Up Timeout
 • C1738 Air Suspension RR Corner Down Timeout
 • C1739 Right Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
 • C1740 Right Front Center Sensor Circuit Failure
 • C1741 Right Front Center Sensor Circuit Fault
 • C1742 Rear Sounder Circuit Failure
 • C1743 Rear Sounder Circuit Short to Vbatt
 • C1744 Front Sounder Circuit Failure
 • C1745 Front Sounder Circuit Short to Vbatt
 • C1748 Switch input Circuit Short to Gnd
 • C1749 Trailer Input Circuit Failure
 • C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range
 • C1751 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Vbatt
 • C1752 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd
 • C1753 Hydraulic Clutch Actuator Valve Signal Fault
 • C1754 Hydraulic Clutch Actuator Valve Circuit Failure
 • C1755 Power Limit Shutdown Fault
 • C1756 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
 • C1757 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
 • C1758 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
 • C1759 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
 • C1760 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
 • C1761 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
 • C1762 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
 • C1763 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
 • C1765 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Failure
 • C1766 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Open
 • C1767 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Battery
 • C1768 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Ground
 • C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure
 • C1771 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Open
 • C1772   Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1773 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1774 Coolant Temp Out of Range
 • C1775 DC-DC Converter Failure
 • C1776 Heater System Failure
 • C1777 Vacuum Pressure Circuit Failure
 • C1778 Power Steering Failure
 • C1779 Blower Switch Failure
 • C1780 Temperature Select Failure
 • C1781 Engine Coolant Temperature Signal Missing/Fault
 • C1790 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
 • C1791 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
 • C1792 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1793 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1795 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
 • C1796 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
 • C1797 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1798 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1800 Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure
 • C1805 Mismatched PCM and/or ABS-TC Module
 • C1813 Air Suspension LR Vent Request Exceeded Max Timing
 • C1814 Air Suspension RR Vent Request Exceeded Max Timing
 • C1818 Air Suspension LR Air Compress Request Exceeded Max Timing
 • C1819 Air Suspension RR Air Compress Request Exceeded Max Timing
 • C1820 Air Suspension RF Air Compress Request Exceeded Max Timing
 • C1830 Air Suspension Compressor Relay Circuit Failure
 • C1831 Air Suspension Compressor Relay Circuit Open
 • C1832 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Battery
 • C1833 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Ground
 • C1834 Gauge Drive Current Fault
 • C1835 Current Sense Circuit Failure
 • C1836 Battery Temp out of Range
 • C1837 Battery Heater Circuit Failure
 • C1838 Charging System Fault
 • C1839 Leakage Fault
 • C1840    Air Suspension Disable Switch Circuit Failure
 • C1841 Air Suspension Disable Switch Circuit Open
 • C1842 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Battery
 • C1843 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Ground
 • C1844 Air Suspension Secondary Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
 • C1845 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
 • C1846 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Open
 • C1847 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1848 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1849 Master Cylinder Pressure Out of Range
 • C1850 Air Suspension Warning Lamp Circuit Failure
 • C1851 Air Suspension Warning Lamp Circuit Open
 • C1852 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Battery
 • C1853 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Ground
 • C1854 Motor Temperature Out of Range
 • C1855 Acceleration Position Sensor Conflict
 • C1856 Traction Motor Encoder circuit Failure
 • C1859 PRNDL Input #2 Circuit Failure
 • C1860 PRNDL Input #3 Circuit Failure
 • C1861 PRNDL Input #4 Circuit Failure
 • C1862 Contactor Circuit Failure
 • C1863 External Charging Fault
 • C1864 Battery Module Fault
 • C1865 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Failure
 • C1866 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Open
 • C1867 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1868 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1869 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure
 • C1870 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Open
 • C1871 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1872 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1873 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
 • C1874 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
 • C1875 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1876 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1877 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
 • C1878 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
 • C1879 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
 • C1880 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
 • C1881 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Failure
 • C1882 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Open
 • C1883 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Battery
 • C1884 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Ground
 • C1885 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Failure
 • C1886 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Open
 • C1887 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Battery
 • C1888 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Ground
 • C1889 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Failure
 • C1890 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Open
 • C1891 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Battery
 • C1892 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Ground
 • C1893 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Failure
 • C1894 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Open
 • C1895 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Battery
 • C1896 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Ground
 • C1897 Steering VAPS II Circuit Loop Failure
 • C1898 Steering VAPS II Circuit Loop Open
 • C1899 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Battery
 • C1900 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground
 • C1901 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Failure
 • C1902 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Open
 • C1903     Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Battery
 • C1904 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Ground
 • C1905 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Failure
 • C1906 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Open
 • C1907 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Battery
 • C1908 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Ground
 • C1909 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Failure
 • C1910 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Open
 • C1911 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Battery
 • C1912 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground
 • C1913 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Failure
 • C1914 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Open
 • C1915 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Battery
 • C1916 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Ground
 • C1917 Steering EVO Out-of-Range Fault
 • C1918 Air Suspension Ride Height Select Switch Circuit Failure
 • C1920 Led #1 Circuit Failure
 • C1921 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Failure
 • C1922 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open
 • C1923 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Battery
 • C1924 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Ground
 • C1925    VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure
 • C1926 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Open
 • C1927 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Battery
 • C1928 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Ground
 • C1929 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Failure
 • C1930 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Open
 • C1931 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Battery
 • C1932 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground
 • C1933 Solenoid Current Out Of Range
 • C1934 HPU (Hydraulic Pump Unit) Pressurisation Failure
 • C1935 Chime Circuit Failure
 • C1936 Hydraulic Pump Relay Circuit Failure
 • C1937 Steering Wheel Angle Sensor Offset Failure
 • C1938 Invalid Steering Wheel Angle Sensor ID
 • C1939 Brake Pressure Switch Input Circuit Failure
 • C1940 Brake Pressure Switch Mechanical Failure
 • C1942 Unrecognized Powertrain Configuration
 • C1943 Airbag Deployment Indication Input Fault
 • C1944 Gauge Driver Circuit Fault
 • C1945 Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving
 • C1946 Seat Track Position Switch Circuit Open
 • C1947 Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground
 • C1948 Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range
 • C1949 Accelerometer Sensor Circuit Open
 • C1950 Accelerometer Sensor Circuit Failure
 • C1951 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Open
 • C1952 Yaw Rate Sensor Circuit Open
 • C1953 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Open
 • C1954 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure
 • C1955 Steering Angle Sensor Circuit Open
 • C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure
 • C1957 Dynamic Stability Control Valve RF Circuit Failure
 • C1958 Dynamic Stability Control Valve LF Circuit Failure
 • C1959 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Failure
 • C1960 Driver Brake Apply Circuit Fault
 • C1961 Park Lamp Relay Coil Circuit Failure
 • C1962 Park Lamp Relay Coil Short to Battery
 • C1963 Stability Control Inhibit Warning
 • B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure
 • B1201 Fuel Sender Circuit Failure
 • B1202 Fuel Sender Circuit Open
 • B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery
 • B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground
 • B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure
 • B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open
 • B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery
 • B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground
 • B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure
 • B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open
 • B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery
 • B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground
 • B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum
 • B1214 Running Board Lamp Circuit Failure
 • B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery
 • B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground
 • B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure
 • B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt
 • B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure
 • B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open
 • B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure
 • B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open
 • B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery
 • B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground
 • B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure
 • B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open
 • B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery
 • B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground
 • B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded
 • B1232 See Manufacturer
 • B1233 Glass Break Sensor Failure
 • B1234 Mirror Switch Invalid Code
 • B1235 Window Feedback Failure
 • B1236 Window Feedback Loss of Signal
 • B1237 Window Feedback Out of Range
 • B1238 Over Temperature Fault
 • B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure
 • B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure
 • B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery
 • B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure
 • B1243 Express Window Down Switch Circuit Short to Battery
 • B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure
 • B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery
 • B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure
 • B1247 Panel Dim Switch Circuit Open
 • B1248 Passenger’s Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
 • B1249 Blend Door Failure
 • B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure
 • B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open
 • B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery
 • B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground
 • B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure
 • B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open
 • B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery
 • B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground
 • B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure
 • B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open
 • B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery
 • B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground
 • B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure
 • B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure
 • B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure
 • B1265 Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure
 • B1266 Servo Motor Airintake Left Circuit Failure
 • B1267 Servo Motor Airintake Right Circuit Failure
 • B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure
 • B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open
 • B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery
 • B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground
 • B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure
 • B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open
 • B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery
 • B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground
 • B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure
 • B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open
 • B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery
 • B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground
 • B1280 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure
 • B1281 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open
 • B1282 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery
 • B1283 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground
 • B1284 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure
 • B1285 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open
 • B1286 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery
 • B1287 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground
 • B1288 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure
 • B1289 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open
 • B1290 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery
 • B1291 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground
 • B1292 Battery Power Relay Circuit Failure
 • B1293 Battery Power Relay Circuit Open
 • B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery
 • B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground
 • B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure
 • B1297 Power Supply Sensor Circuit Open
 • B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery
 • B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground
 • B1300 Power Door Lock Circuit Failure
 • B1301 Power Door Lock Circuit Open
 • B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure
 • B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open
 • B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery
 • B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground
 • B1306 Oil Level Switch Circuit Open
 • B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery
 • B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground
 • B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground
 • B1310 Power Door Unlock Circuit Failure
 • B1311 Power Door Unlock Circuit Open
 • B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery
 • B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure
 • B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open
 • B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery
 • B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground
 • B1317 Battery Voltage High
 • B1318 Battery Voltage Low
 • B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure
 • B1320 Driver Door Ajar Circuit Open
 • B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery
 • B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground
 • B1323 Door Ajar Lamp Circuit Failure
 • B1324 Door Ajar Lamp Circuit Open
 • B1325 Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery
 • B1326 Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground
 • B1327 Passenger Door Ajar Circuit Failure
 • B1328 Passenger Door Ajar Circuit Open
 • B1329 Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery
 • B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground
 • B1331 Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure
 • B1332 Decklid Ajar Rear Door Circuit Open
 • B1333 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery
 • B1334 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground
 • B1335 Door Ajar RR Circuit Failure
 • B1336 Door Ajar RR Circuit Open
 • B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery
 • B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground
 • B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery
 • B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground
 • B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground
 • B1342 ECU Is Defective
 • B1343 Heated Backlite Input Circuit Failure
 • B1344 Heated Backlite Input Circuit Open
 • B1345 Heated Backlite Input Circuit Short To Ground
 • B1346 Heated Backlite Input Circuit Short To Battery
 • B1347 Heated Backlite Relay Circuit Failure
 • B1348 Heated Backlite Relay Circuit Open
 • B1349 Heated Backlite Relay Short To Battery
 • B1350 Heated Backlite Relay Short To Ground
 • B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery
 • B1352 Ignition Key-In Circuit Failure
 • B1353 Ignition Key-In Circuit Open
 • B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground
 • B1355 Ignition Run Circuit Failure
 • B1356 Ignition Run Circuit Open
 • B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery
 • B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground
 • B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure
 • B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open
 • B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery
 • B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground
 • B1363 Ignition Start Circuit Failure
 • B1364 Ignition Start Circuit Open
 • B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery
 • B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground
 • B1367 Ignition Tach Circuit Failure
 • B1368 Ignition Tach Circuit Open
 • B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery
 • B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground
 • B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure
 • B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open
 • B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery
 • B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground
 • B1375 Oil Change Lamp Circuit Open
 • B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery
 • B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure
 • B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground
 • B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground
 • B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure
 • B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open
 • B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery
 • B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery
 • B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure
 • B1385 Oil Level Lamp Circuit Open
 • B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground
 • B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open
 • B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery
 • B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure
 • B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground
 • B1391 Oil Level Switch Circuit Failure
 • B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure
 • B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open
 • B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery
 • B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground
 • B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery
 • B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery
 • B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure
 • B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open
 • B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery
 • B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground
 • B1402 Driver Power Window Down Switch Circuit Failure
 • B1403 Driver Power Window Up Switch Circuit Failure
 • B1404 Driver Power Window Down Circuit Open
 • B1405 Driver Power Window Down Circuit Short To Battery
 • B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground
 • B1407 Driver Power Window Up Circuit Open
 • B1408 Driver Power Window Up Circuit Short To Battery
 • B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground
 • B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure
 • B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open
 • B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery
 • B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground
 • B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure
 • B1415 Power Window LR Motor Circuit Open
 • B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery
 • B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground
 • B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure
 • B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open
 • B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery
 • B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground
 • B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure
 • B1423 Power Window RR Motor Circuit Open
 • B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery
 • B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground
 • B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery
 • B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open
 • B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure
 • B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground
 • B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground
 • B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure
 • B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery
 • B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground
 • B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure
 • B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open
 • B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery
 • B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground
 • B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure
 • B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open
 • B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery
 • B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground
 • B1442 Door Handle Switch Circuit Failure
 • B1443 Door Handle Switch Circuit Open
 • B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery
 • B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground
 • B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure
 • B1447 Wiper Park Sense Circuit Open
 • B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery
 • B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground
 • B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure
 • B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open
 • B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery
 • B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground
 • B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure
 • B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open
 • B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery
 • B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground
 • B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure
 • B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open
 • B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery
 • B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground
 • B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure
 • B1463 Seat Belt Switch Circuit Open
 • B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery
 • B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open
 • B1466    Wiper Hi/Low Speed Not Switching
 • B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery
 • B1468 Chime Input Request Circuit Failure
 • B1469 Chime Input Request Circuit Open
 • B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure
 • B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open
 • B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground
 • B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure
 • B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery
 • B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery
 • B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure
 • B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground
 • B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously
 • B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure
 • B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open
 • B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery
 • B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground
 • B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure
 • B1484 Brake Pedal Input Open Circuit
 • B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short
 • B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short
 • B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure
 • B1488 Door Handle Right Front Circuit Open
 • B1489 Door Handle Right Front Short To Battery
 • B1490 Door Handle Right Front Short To Ground
 • B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure
 • B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit
 • B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short
 • B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short
 • B1495 Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure
 • B1496 Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit
 • B1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short
 • B1498 Decklid Punch-Out Sensor Ground Short
 • B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure
 • B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open
 • B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery
 • B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground
 • B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure
 • B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open
 • B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery
 • B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground
 • B1507 Flash To Pass Switch Circuit Failure
 • B1508 Flash To Pass Switch Circuit Open
 • B1509 Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery
 • B1510 Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground
 • B1511 Driver Door Handle Circuit Failure
 • B1512 Driver Door Handle Circuit Open
 • B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery
 • B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground
 • B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure
 • B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open
 • B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery
 • B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground
 • B1519 Hood Switch Circuit Failure
 • B1520 Hood Switch Circuit Open
 • B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery
 • B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground
 • B1523 Keyless Entry Circuit Failure
 • B1524 Keyless Entry Circuit Open
 • B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery
 • B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground
 • B1527 Memory Set Switch Circuit Failure
 • B1528 Memory Set Switch Circuit Open
 • B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery
 • B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground
 • B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure
 • B1532 Memory 1 Switch Circuit Open
 • B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery
 • B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground
 • B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure
 • B1536 Memory 2 Switch Circuit Open
 • B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery
 • B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground
 • B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure
 • B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open
 • B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery
 • B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground
 • B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure
 • B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open
 • B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery
 • B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground
 • B1547 Power Window Master Circuit Failure
 • B1548 Power Window Master Circuit Open
 • B1549 Power Window Master Circuit Short To Battery
 • B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground
 • B1551 Decklid Release Circuit Failure
 • B1552 Decklid Release Circuit Open
 • B1553 Decklid Release Circuit Short To Battery
 • B1554 Decklid Release Circuit Short To Ground
 • B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure
 • B1556 Ignition Run/Start Circuit Open
 • B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery
 • B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground
 • B1559     Door Lock Cylinder Circuit Failure
 • B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open
 • B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery
 • B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground
 • B1563 Door Ajar Circuit Failure
 • B1564 Door Ajar Circuit Open
 • B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery
 • B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground
 • B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure
 • B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open
 • B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery
 • B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground
 • B1571 Door Ajar LR Circuit Failure
 • B1572 Door Ajar LR Circuit Open
 • B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery
 • B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground
 • B1575     Lamp Park Input Circuit Failure
 • B1576 Lamp Park Input Circuit Open
 • B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery
 • B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground
 • B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure
 • B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open
 • B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery
 • B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground
 • B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure
 • B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open
 • B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery
 • B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground
 • B1587 Autolamp Delay Increase Circuit Failure
 • B1588 Autolamp Delay Increase Circuit Open
 • B1589 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery
 • B1590 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground
 • B1591 Autolamp Delay Decrease Circuit Failure
 • B1592 Autolamp Delay Decrease Circuit Open
 • B1593 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery
 • B1594 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground
 • B1595 Ignition Switch Illegal Input Code
 • B1596 Service Continuous Codes
 • B1597 Driver’s Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
 • B1598 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
 • B1599 Passenger’s Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
 • B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
 • B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder
 • B1602 PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder
 • B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure
 • B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open
 • B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery
 • B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground
 • B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure
 • B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit
 • B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery
 • B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground
 • B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure
 • B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open
 • B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery
 • B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground
 • B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure
 • B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open
 • B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery
 • B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground
 • B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure
 • B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open
 • B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery
 • B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground
 • B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure
 • B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit
 • B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery
 • B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground
 • B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure
 • B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit
 • B1629 PRNDL Reverse Input Short To Battery
 • B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground
 • B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure
 • B1632 Mirror Driver Left Circuit Open
 • B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery
 • B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground
 • B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure
 • B1636 Mirror Driver Right Circuit Open
 • B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery
 • B1638 Mirror Driver Right Short To Ground
 • B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure
 • B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open
 • B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery
 • B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground
 • B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure
 • B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open
 • B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery
 • B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground
 • B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure
 • B1648   Seat Driver Recline Forward Circuit Open
 • B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery
 • B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground
 • B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure
 • B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open
 • B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery
 • B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground
 • B1655 Seat Driver Rear Up Circuit Failure
 • B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open
 • B1657 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery
 • B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground
 • B1659 Seat Driver Front Up Circuit Failure
 • B1660 Seat Driver Front Up Circuit Open
 • B1661 Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery
 • B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground
 • B1663 Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled
 • B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled
 • B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled
 • B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled
 • B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled
 • B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled
 • B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled
 • B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled
 • B1671 Battery Module Voltage Out Of Range
 • B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure
 • B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open
 • B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery
 • B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground
 • B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range
 • B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure
 • B1678 Alarm Panic Input Circuit Open
 • B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery
 • B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground
 • B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
 • B1682 PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)
 • B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure
 • B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open
 • B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure
 • B1686 Lamp Dome Input Circuit Open
 • B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery
 • B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground
 • B1689 Autolamp Delay Circuit Failure
 • B1690 Autolamp Delay Circuit Open
 • B1691 Autolamp Delay Circuit Short To Battery
 • B1692 Autolamp Delay Circuit Short To Ground
 • B1693 Autolamp On Circuit Failure
 • B1694 Autolamp On Circuit Open
 • B1695 Autolamp On Circuit Short To Battery
 • B1696 Autolamp On Circuit Short To Ground
 • B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery
 • B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground
 • B1699 Passenger’s Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground
 • B1700 Passenger’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground
 • B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure
 • B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open
 • B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery
 • B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground
 • B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure
 • B1706 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open
 • B1707 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery
 • B1708 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground
 • B1709 Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure
 • B1710 Seat Driver Front Up Switch Circuit Open
 • B1711 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery
 • B1712 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground
 • B1713 Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure
 • B1714 Seat Driver Front Down Switch Circuit Open
 • B1715 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery
 • B1716 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground
 • B1717 Seat Driver Forward Switch Circuit Failure
 • B1718 Seat Driver Forward Switch Circuit Open
 • B1719 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery
 • B1720 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground
 • B1721 Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure
 • B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open
 • B1723 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery
 • B1724 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground
 • B1725 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure
 • B1726 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open
 • B1727 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery
 • B1728 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground
 • B1729 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure
 • B1730 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open
 • B1731 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery
 • B1732 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground
 • B1733 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure
 • B1734 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open
 • B1735 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery
 • B1736 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground
 • B1737 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure
 • B1738   Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open
 • B1739 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery
 • B1740 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground
 • B1741 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure
 • B1742  Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open
 • B1743 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery
 • B1744 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground
 • B1745 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure
 • B1746      Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open
 • B1747 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery
 • B1748 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground
 • B1749 Park/Neutral Switch Circuit Failure
 • B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open
 • B1751 Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery
 • B1752 Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground
 • B1753 Hazard Flash Output Circuit Failure
 • B1754 Hazard Flash Output Circuit Open
 • B1755 Hazard Flash Output Circuit Short Battery
 • B1756 Hazard Flash Output Circuit Short To Ground
 • B1757 Seat Driver Rear Down Circuit Failure
 • B1758 Seat Driver Rear Down Circuit Open
 • B1759 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery
 • B1760      Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground
 • B1761 Seat Driver Front Down Circuit Failure
 • B1762 Seat Driver Front Down Circuit Open
 • B1763 Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery
 • B1764 Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground
 • B1765 Seat Driver Forward Circuit Failure
 • B1766 Seat Driver Forward Circuit Open
 • B1767 Seat Driver Forward Circuit Short To Battery
 • B1768 Seat Driver Forward Circuit Short To Ground
 • B1769 Seat Driver Backward Circuit Failure
 • B1770 Seat Driver Backward Circuit Open
 • B1771 Seat Driver Backward Circuit Short To Battery
 • B1772 Seat Driver Backward Circuit Short To Ground
 • B1773 Mirror Driver Up Circuit Failure
 • B1774 Mirror Driver Up Circuit Open
 • B1775 Mirror Driver Up Circuit Short To Battery
 • B1776 Mirror Driver Up Circuit Short To Ground
 • B1777 Driver’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground
 • B1778 Mirror Driver Down Circuit Failure
 • B1779 Mirror Driver Down Circuit Open
 • B1780 Mirror Driver Down Circuit Short To Battery
 • B1781 Mirror Driver Down Short To Ground
 • B1782 Mirror Passenger Up Circuit Failure
 • B1783 Mirror Passenger Up Circuit Open
 • B1784 Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery
 • B1785 Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground
 • B1786 Mirror Passenger Down Circuit Failure
 • B1787 Mirror Passenger Down Circuit Open
 • B1788 Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery
 • B1789 Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground
 • B1790 Autolamp Sensor Input Circuit Failure
 • B1791 Autolamp Sensor Input Circuit Open
 • B1792 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery
 • B1793 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground
 • B1794 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure
 • B1795 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open
 • B1796 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery
 • B1797 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground
 • B1798 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure
 • B1799 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open
 • B1800 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery
 • B1801 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground
 • B1802 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure
 • B1803 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open
 • B1804 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery
 • B1805 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground
 • B1806 Lamp Tail Output Circuit Failure
 • B1807 Lamp Tail Output Circuit Open
 • B1808 Lamp Tail Output Circuit Short To Battery
 • B1809 Lamp Tail Output Circuit Short To Ground
 • B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure
 • B1811 Lamp Backup Switch Input Circuit Open
 • B1812 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery
 • B1813 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground
 • B1814 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure
 • B1815 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open
 • B1816 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery
 • B1817 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground
 • B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure
 • B1819 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open
 • B1820 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery
 • B1821 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground
 • B1822 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure
 • B1823 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open
 • B1824 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery
 • B1825 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground
 • B1826 Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure
 • B1827 Wiper Rear High Limit Input Circuit Open
 • B1828 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery
 • B1829 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground
 • B1830 Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure
 • B1831 Door Unlock Disarm Switch Circuit Open
 • B1832 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery
 • B1833 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground
 • B1834 Door Unlock Disarm Output Circuit Failure
 • B1835 Door Unlock Disarm Output Circuit Open
 • B1836 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery
 • B1837 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground
 • B1838 Battery Saver Power Relay Circuit Failure
 • B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure
 • B1840 Wiper Front Power Circuit Failure
 • B1841 Wiper Front Power Circuit Open
 • B1842 Wiper Front Power Circuit Short To Battery
 • B1843 Wiper Front Power Circuit Short To Ground
 • B1844 Phone Handset Circuit Failure
 • B1845 Ignition Tamper Circuit Failure
 • B1846 Ignition Tamper Circuit Open
 • B1847 Ignition Tamper Circuit Short To Battery
 • B1848 Ignition Tamper Circuit Short To Ground
 • B1849 Climate Control Temperature Differential Circuit Failure
 • B1850 Climate Control Temperature Differential Circuit Open
 • B1851 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery
 • B1852 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground
 • B1853 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure
 • B1854 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open
 • B1855 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery
 • B1856 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground
 • B1857 Climate Control On/Off Switch Circuit Failure
 • B1858 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure
 • B1859 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open
 • B1860 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery
 • B1861 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground
 • B1862 Climate Control A/C Lock Sensor Failure
 • B1863 Ground ECU Circuit Open
 • B1864 Battery Power Supply ECU Circuit Failure
 • B1865 Battery Power Supply ECU Circuit Open
 • B1866 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery
 • B1867 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground
 • B1868 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure
 • B1869 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open
 • B1870 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery
 • B1871 Passenger Air Bag Disable Module Fault
 • B1872 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery
 • B1873 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground
 • B1874 Cellular Phone Handset Not Present
 • B1875 Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure
 • B1876 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure
 • B1877 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open
 • B1878 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery
 • B1879 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground
 • B1880 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure
 • B1881 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open
 • B1882 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery
 • B1883 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground
 • B1884 PAD Warning Lamp Inoperative
 • B1885 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib
 • B1886 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib
 • B1887 Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together
 • B1888 Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together
 • B1889 Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed
 • B1890 PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery
 • B1891 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery
 • B1892 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure
 • B1893 GPS Antenna Open Circuit
 • B1894 Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure
 • B1895 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Failure
 • B1896 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Short to Battery
 • B1897 Horn Switch Circuit Failure
 • B1898 Chime Input #2 Circuit Short to Ground
 • B1899 Microphone Input Signal Circuit Open
 • B1900 Driver Side Airbag Fault
 • B1901 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground
 • B1902 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure
 • B1903 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery
 • B1904 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure
 • B1905 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery
 • B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground
 • B1907 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure
 • B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery
 • B1909 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground
 • B1910 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure
 • B1911 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery
 • B1912 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground
 • B1913 Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground
 • B1914 Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground
 • B1915 Air Bag Driver Circuit Failure
 • B1916 Air Bag Driver Circuit Short To Battery
 • B1917 Air Bag Memory Clear Circuit Failure
 • B1918 Air Bag Memory Clear Circuit Open
 • B1919 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery
 • B1920 Air Bag Passenger Circuit Failure
 • B1921 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open
 • B1922 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery
 • B1923 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground
 • B1924 Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault
 • B1925 Air Bag Passenger Circuit Short To Battery
 • B1926 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure
 • B1927      Passenger Side Airbag Fault
 • B1928 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure
 • B1929 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open
 • B1930 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground
 • B1931 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure
 • B1932 Air Bag Driver Circuit Open
 • B1933 Air Bag Passenger Circuit Open
 • B1934 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib
 • B1935 Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib
 • B1936 Air Bag Driver Circuit Short To Ground
 • B1937 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open
 • B1938 Air Bag Passenger Circuit Short To Ground
 • B1939 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground
 • B1941 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open
 • B1942 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open
 • B1943 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground
 • B1944 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open
 • B1945 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open
 • B1946 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure
 • B1947 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground
 • B1948 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure
 • B1949 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground
 • B1950 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure
 • B1951 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open
 • B1952 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
 • B1953 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
 • B1954 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure
 • B1955 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open
 • B1956 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
 • B1957 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
 • B1958 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure
 • B1959 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open
 • B1960 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
 • B1961 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
 • B1962 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure
 • B1963 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open
 • B1964 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
 • B1965 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
 • B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure
 • B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground
 • B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure
 • B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure
 • B1970 Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground
 • B1971 Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground
 • B1972 Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery
 • B1973 Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery
 • B1974 Passenger’s Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery
 • B1975 Passenger’s Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery
 • B1976 Passenger’s Seat Forward Switch Circuit Short to Battery
 • B1977 Passenger’s Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery
 • B1978 Passenger’s Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery
 • B1979 Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery
 • B1980 Bulb – Outage Condition Detected
 • B1981 Memory Off Switch Circuit Short to Battery
 • B1982 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Failure
 • B1983 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Short to Battery
 • B1984 Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure
 • B1985 Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure
 • B1986 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure
 • B1987 Pedal Forward / Rearward Motor Stalled
 • B1988 Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery
 • B1989 Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery
 • B1990 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure
 • B1991 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery
 • B1992 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt
 • B1993    Driver Sid, Side mount Airbag Circuit Short to Ground
 • B1994 Driver Sid, Side mount Airbag Circuit Open
 • B1995 Driver Sid, Side mount Airbag Low resistance on Squib
 • B1996 Passenger Sid, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt
 • B1997   Passenger Sid, Side mount Airbag Circuit Short to Ground
 • B1998 Passenger Sid, Side mount Airbag Circuit Open
 • B1999 Passenger Sid, Side mount Airbag Low resistance on Squib
 • B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure
 • B2101 Head Rest Switch Circuit Failure
 • B2102 Antenna Circuit Short to Ground
 • B2103 Antenna Not Connected
 • B2104 Door Passenger Key Cylinder Switch Failure
 • B2105 Throttle Position Input Out of Range Low
 • B2106 Throttle Position Input Out of Range High
 • B2107 Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt
 • B2108 Trunk Key Cylinder Switch Failure
 • B2109 Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)
 • B2110 Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)
 • B2111 All Door Lock Input Short to Ground
 • B2112 Door Driver Set Switch Stuck Failure
 • B2113 Heated Windshield Input Short to Ground
 • B2114 Front Washer Input Short to Ground
 • B2115 Rear Washer Input Short to Ground
 • B2116 Door Driver Reset Switch Stuck Failure
 • B2117 Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib
 • B2118 Passenger Sid, Side mount Airbag Low capacitance on Squib
 • B2119 Compressor Failure
 • B2120 Door Passenger Set Switch Stuck Failure
 • B2122 Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground
 • B2123 Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground
 • B2124 Door Passenger Reset Switch Stuck Failure
 • B2128 Central Lock Motor Failure
 • B2129 Central Lock Feedback Failure
 • B2130 Double Lock Timeout Failure
 • B2131 Double Lock Feedback Failure
 • B2132 Dimmer switch Circuit Short to Gnd
 • B2133 Brake Motor Warning lamp Circuit Failure
 • B2134 Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt
 • B2135 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure
 • B2136 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery
 • B2139 Data Mismatch (receive data does not match what was expected)
 • B2141 NVM Configuration Failure
 • B2142 NVM TIC Failure
 • B2143 NVM Memory Failure
 • B2144 NVM Alarm Data Failure
 • B2145 NVM RF HR Failure
 • B2146 Seat Recline Motor Position Out of Range
 • B2148 PWM Input Circuit Failure
 • B2149 Seat Front Vertical Motor Position Out of Range
 • B2150 Power Supply #1 Circuit Short to Ground
 • B2151 Power Supply #2 Circuit Short to Ground
 • B2152 Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range
 • B2153 Rear Echo Sensor Circuit Failure
 • B2154   Front Echo Sensor Circuit Failure
 • B2155 Seat Horizontal Motor Position Out of Range
 • B2156 Rear Doppler Sensor Circuit Failure
 • B2157 Front Doppler Sensor Circuit Failure
 • B2158 Seat Recline Motor Memory Position Out of Range
 • B2159      Memory #1 output Short to Ground
 • B2160 Memory #1 output Short to VBatt
 • B2161 Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range
 • B2162 Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)
 • B2163 Clutch Position Fault
 • B2164 Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range
 • B2165 Gear shift position Fault
 • B2166 Gear select position Fault
 • B2167 Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range
 • B2168 Unable to confirm Unlock Condition
 • B2169 Unable to confirm lock Condition
 • B2170 Steering Column Lock Switch Circuit Failure
 • B2172 Inertia Switch input Circuit Open
 • B2174 Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery
 • B2175 A/C Request Signal Circuit Short to Ground
 • B2176 Overdrive switch circuit short to Vbatt
 • B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure
 • B2178 Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery
 • B2179 Front Wiper Select Switch “A” Short to Ground
 • B2180 Front Wiper Select Switch “B” Short to Ground
 • B2181 Front Wiper Select Switch “C” Short to Ground
 • B2182 Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery
 • B2183 Front Wiper Select Switch “H” Short to Ground
 • B2184 Front Wiper Select Switch “W” Short to Ground
 • B2185 Rear Wiper Select Switch “D” Short to Ground
 • B2186 Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery
 • B2187 Rear Wiper Select Switch “B” Short to Ground
 • B2188 Rear Wiper Select Switch “E” Short to Ground
 • B2190 Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery
 • B2194 Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery
 • B2195 Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground
 • B2196 Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground
 • B2197 TV Module Error
 • B2198 TrafficMaster Module Error
 • B2199 VICS Module Error
 • B2200 No Communication to TV Module (No Fitting of TV)
 • B2201 No Communication With Traffic MasterModule
 • B2202    No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)
 • B2203 CD-ROM Error
 • B2204 GPS Antenna Connection Open or Short
 • B2205 GPS Receiver Error
 • B2206 Gyroscope Error
 • B2207 ECU ROM Checksum Error
 • B2208 Communication Link to Display and Switch Module Error
 • B2209 Interior Lamp Override Switch Open Circuit
 • B2210 Interior Lamp Override Switch Short to Ground
 • B2211 Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery
 • B2214 Window Passenger Front Up Switch Short to Battery
 • B2215 Window Passenger Front Down Switch Short to Battery
 • B2219 Window Driver Front Current Feedback Exceeded
 • B2220 Window Driver Rear Current Feedback Exceeded
 • B2221 Window Passenger Front Current Feedback Exceeded
 • B2222 Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded
 • B2223 Mirror Driver Drive Circuit Failure
 • B2224 Mirror Passenger Drive Circuit Failure
 • B2225 Front Crash Sensor Mount Fault
 • B2226 Front Crash Sensor Internal Fault
 • B2227   Front Crash Sensor Driver Communications Fault
 • B2228 Air Bag Driver Circuit Short to Ground – Loop #2
 • B2229 Air Bag Passenger Circuit Short to Ground – Loop #2
 • B2230 Air Bag Driver Circuit Short to Battery – Loop #2
 • B2231 Air Bag Passenger Circuit Short to Battery – Loop #2
 • B2232 Air Bag Driver Circuit Open – Loop #2
 • B2233 Air Bag passenger Circuit Open – Loop #2
 • B2234 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib – Loop #2
 • B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit
 • B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault
 • B2237 Vehicle Signal indicating Park While VSS Present
 • B2238 Power Cable For Power Sliding Door Broken
 • B2239 Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)
 • B2240 Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)
 • B2241 Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground
 • B2242 Rear Cargo Door Unlock Circuit Open
 • B2243 Driver Rear Door Ajar Circuit Open
 • B2244 Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND
 • B2245 Passenger Rear Door Ajar Circuit Open
 • B2246 Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND
 • B2247 EV Battery Pack Temperature Fault
 • B2248 Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure
 • B2249 Head Lamp Relay Coil Short to Battery
 • B2250 All Doors Unlock Relay Circuit Failure
 • B2251 Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure
 • B2252 Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery
 • B2300 Seat Driver Memory Position Error
 • B2301  Seat Passenger Memory Position Error
 • B2302 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure
 • B2303 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2304 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
 • B2305 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
 • B2306 Seat Headrest Motor Stalled
 • B2310 Mirror Driver Memory Position Error
 • B2311 Mirror Passenger Memory Position Error
 • B2312 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure
 • B2313 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2314 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
 • B2315 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
 • B2316 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure
 • B2317 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2318 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
 • B2319 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
 • B2320 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure
 • B2321 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2322 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
 • B2323 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
 • B2324 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure
 • B2325 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2326 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
 • B2327 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
 • B2328 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure
 • B2329 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2330 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
 • B2331 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
 • B2332 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure
 • B2333 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2334 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
 • B2335 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
 • B2336 Mirror Switch Assembly Circuit Failure
 • B2337 Mirror Switch Assembly Circuit Open
 • B2338 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery
 • B2339 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground
 • B2340 Column Reach Motor Stalled
 • B2341 Column Tilt Motor Stalled
 • B2342 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit
 • B2343 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage
 • B2344 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault
 • B2345 Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit
 • B2346 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit
 • B2347 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage
 • B2348 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault
 • B2349 Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit
 • B2350 Steering Column Switch Circuit Short to Battery
 • B2351 Steering Column Switch Circuit Failure
 • B2352 Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery
 • B2353 Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground
 • B2354 Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2355 Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
 • B2357 Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure
 • B2362 Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground
 • B2363 Optical Sensor System Failure
 • B2364 Fuel Filler Door Circuit Open
 • B2365 B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd
 • B2366 IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd
 • B2367 Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd
 • B2368 Steering Column Switch Circuit Out of Range
 • B2369 Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground
 • B2373 LED #1 Circuit Short to Battery
 • B2374 Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure
 • B2380 Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND
 • B2381 Heater Coolant Temp sensor circuit Open
 • B2384 Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure
 • B2385 Audio Navigation Mute Input Ckt Failure
 • B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault
 • B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault
 • B2403 Audio CD/DJ Internal Fault
 • B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault
 • B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault
 • B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault
 • B2416 Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits
 • B2425 Remote Keyless Entry Out of Synchronization
 • B2426 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open
 • B2427 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground
 • B2428 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure
 • B2429 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground
 • B2431 Transponder Programming Failed
 • B2432 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open
 • B2433 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery
 • B2434 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
 • B2435 Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range
 • B2436 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open
 • B2437 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery
 • B2438 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
 • B2439 Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range
 • B2440 Passenger Sid, Side crash sensor mount fault
 • B2441 Driver Sid, Side crash sensor mount fault
 • B2442 Intrusion Sensor Fault
 • B2443 Powertrain Performance Mode Switch Circuit failure
 • B2444 Driver Side Crash Sensor Internal Fault
 • B2445 Passenger Side Crash Sensor Internal Fault
 • B2446 RESCU/VEMS Input Circuit Open
 • B2447 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery
 • B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground
 • B2449 Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground
 • B2450 Aux Heater Glow Plug Circuit Open
 • B2451 Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground
 • B2452 Aux Heater Fuel Pump Circuit Open
 • B2453 Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground
 • B2454 Aux Heater Blower Fan Circuit Open
 • B2455 Aux Heater Blower Faulted
 • B2456 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground
 • B2457 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open
 • B2458 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground
 • B2459 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open
 • B2460 Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground
 • B2461 Aux Heater Flame Sensor Circuit Open
 • B2462 Aux Heater Flame Out Fault
 • B2463 Aux Heater Overheat Fault
 • B2464 Aux Heater Start Time Exceeded
 • B2465 Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)
 • B2466 Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked
 • B2467 Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )
 • B2468 Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground
 • B2469 Aux Heater Coolant Pump Circuit Open
 • B2470 Interior Fan Control Circuit Short to Ground
 • B2471 Interior Fan Control Circuit Open
 • B2472 Fog Lamp Switch Failure
 • B2473  Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground
 • B2474 Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground
 • B2475 Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground
 • B2476 RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure
 • B2477 Module Configuration Failure
 • B2478 ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND
 • B2479 BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND
 • B2480 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
 • B2481 Convertible Top Up/Down switch Fault
 • B2482 RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
 • B2483 Enable Signal Open Circuit
 • B2484 Disable Signal Short to Ground
 • B2485 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
 • B2487 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
 • B2489 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure
 • B2490 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
 • B2491 RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
 • B2492 Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)
 • B2493 LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
 • B2494 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt
 • B2495 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure
 • B2496 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd
 • B2499 COURTESY LAMP OUTPUT Failure
 • B2500 COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
 • B2501 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure
 • B2502 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery
 • B2503 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure
 • B2504 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery
 • B2505 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure
 • B2506 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery
 • B2507 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure
 • B2508 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery
 • B2509 Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure
 • B2510 Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery
 • B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery
 • B2512 Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery
 • B2513 Blower (Fan) Circuit Failure
 • B2514 Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt
 • B2515 Heater Blower Relay Circuit Failure
 • B2516 Blower Control Circuit Failure
 • B2517 Emergency Power Off System Faulted
 • B2518 Compressor Overtemp Fault
 • B2519 High Mount Stop Lamp Circuit Failure
 • B2520 High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery
 • B2523 License Lamp Circuit Failure
 • B2524 License Lamp Circuit Short to Battery
 • B2525 Left Rear Backup Lamp Circuit Failure
 • B2526 Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery
 • B2527 Left Rear Stop lamp Circuit Failure
 • B2528 Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery
 • B2529 Left Rear Turn Lamp Circuit Failure
 • B2530 Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery
 • B2531 Right Rear Backup Lamp Circuit Failure
 • B2532 Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery
 • B2533 Right Rear Stop lamp Circuit Failure
 • B2534 Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery
 • B2535 Right Rear Turn Lamp Circuit Failure
 • B2536 Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery
 • B2539 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground
 • B2540 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery
 • B2543 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground
 • B2544 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery
 • B2545 System Power Relay Circuit Short to Battery
 • B2546 System Power Relay Circuit Failure
 • B2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground
 • B2553 Disable Signal Output Circuit Short to Battery
 • B2554 LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure
 • B2555 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery
 • B2556 Enable Signal Circuit Short to Battery
 • B2557 Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery
 • B2558 Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery
 • B2559 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery
 • B2560 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground
 • B2561 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure
 • B2562 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground
 • B2563 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure
 • B2564 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground
 • B2565 Right Tail Lamp Circuit Failure
 • B2566 Right Tail Lamp Circuit Short to Ground
 • B2567 Reverse Mirror Output Circuit Failure
 • B2568 Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground
 • B2569 Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground
 • B2570 Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground
 • B2571 Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground
 • B2580 Aux Blower Sense Switch Circuit Failure
 • B2581 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground
 • B2582 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open
 • B2583 Child Seat Detection Circuit Short to Ground
 • B2584 Child Seat Detection Circuit Open
 • B2585 Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery
 • B2586 Headlamp Mode Select Circuit Failure
 • B2587 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery
 • B2588 Child Seat Detection Circuit Short To Battery
 • B2589 Unexpected Door Reversal During Close
 • B2590 Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure
 • B2591 Detent Signal Missing During Unlatch
 • B2592 PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)
 • B2593 Power Sliding Door Opened During Module Close Command
 • B2594 No Movement Detected After an Unlatch During Power Open
 • B2595 Anti Theft Input Signal Circuit Failure
 • B2596 Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery
 • B2597 Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure
 • B2598 Headlamp Relay Circuit Failure
 • B2599  Tailgate Release Open Circuit
 • B2600 Double Locking Door Motor Frozen
 • B2601 No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed
 • B2602 Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch
 • B2603 PSD Not Fully Closed During Self-Test
 • B2604 Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit
 • B2605 Disable Signal Open Circuit
 • B2606 A/C Temperature Sensor Out of Range
 • U1000 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1001 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1002 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1003 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1004 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming
 • U1005 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming
 • U1006 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1007 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1008 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
 • U1009 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
 • U1010 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
 • U1011 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake
 • U1012 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1013 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1014 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1015 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1016 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1017 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1018 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
 • U1019 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
 • U1020 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
 • U1021 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch
 • U1022 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1023 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1024 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1025 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1026 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM
 • U1027 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM
 • U1028 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1029 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1030 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1
 • U1031 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1
 • U1032 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1033 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1034 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1035 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1036 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels
 • U1037 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels
 • U1038 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1039 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed
 • U1040 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
 • U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
 • U1042 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control
 • U1043 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control
 • U1044 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor
 • U1045 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor
 • U1046 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1047 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1048 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1049 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1050 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes
 • U1051 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes
 • U1052 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel
 • U1053 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel
 • U1054 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1055 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1056 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration
 • U1057 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration
 • U1058 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL
 • U1059 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL
 • U1060 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1061 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1062 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1063 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1064 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1065 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1066 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1067 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1068 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1069 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1070 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors
 • U1071 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors
 • U1072 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant
 • U1073 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant
 • U1074 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil
 • U1075 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp
 • U1076 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1077 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1078 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1079 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1080 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1081 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1082 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other
 • U1083 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other
 • U1084 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request
 • U1085 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Powertrain Status Request
 • U1086 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1087 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1088 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension
 • U1089 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension
 • U1090 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics
 • U1091 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics
 • U1092 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1093 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1094 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2
 • U1095 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2
 • U1096 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1097 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1098 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control
 • U1099 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control
 • U1100 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1101 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1102 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1103 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1104 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request
 • U1105 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Chassis Status Request
 • U1106 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics
 • U1107 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics
 • U1108 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)
 • U1109 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)
 • U1110 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1111 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1112 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1113 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1114 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System
 • U1115 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System
 • U1116 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management
 • U1117 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management
 • U1118 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1119 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1120 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1121 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1122 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
 • U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
 • U1124 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1125 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1126 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1127 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1128 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1129 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1130 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
 • U1131 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
 • U1132 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion
 • U1133 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion
 • U1134 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter
 • U1135 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter
 • U1136 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales
 • U1137 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales
 • U1138 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1139 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1140   SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway
 • U1141 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway
 • U1142 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1143 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1144 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1145 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1146 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
 • U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
 • U1148 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control
 • U1149 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control
 • U1150 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings
 • U1151 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings
 • U1152 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3
 • U1153 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3
 • U1154 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc
 • U1155 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc
 • U1156 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing
 • U1157 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing
 • U1158 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna
 • U1159 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna
 • U1160 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1161 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1162 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape
 • U1163 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape
 • U1164 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver
 • U1165 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver
 • U1166 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape
 • U1167     SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape
 • U1168 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1169 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1170 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System
 • U1171 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System
 • U1172 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control
 • U1173 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control
 • U1174 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1175 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1176 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1177 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1178 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)
 • U1179 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)
 • U1180 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features
 • U1181 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features
 • U1182 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1183 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1184 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer
 • U1185     SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer
 • U1186 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1187 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1188 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1189 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1190 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1191 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1192 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1193 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1194 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors
 • U1195 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors
 • U1196 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks
 • U1197 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks
 • U1198 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)
 • U1199 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)
 • U1200 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control
 • U1201 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control
 • U1202 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows
 • U1203 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows
 • U1204 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column
 • U1205 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column
 • U1206 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1207 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1208 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches
 • U1209 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches
 • U1210 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints
 • U1211 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints
 • U1212 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1213 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1214 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1215 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1216 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage
 • U1217 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage
 • U1218 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps
 • U1219 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps
 • U1220 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage
 • U1221 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage
 • U1222 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps
 • U1223 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps
 • U1224 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1225 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1226 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request
 • U1227 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Body Status Request
 • U1228 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires
 • U1229 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires
 • U1230 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost
 • U1231 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost
 • U1232 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation
 • U1233 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation
 • U1234 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays
 • U1235 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays
 • U1236 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage
 • U1237 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage
 • U1238 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4
 • U1239 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4
 • U1240 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1241 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1242 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment
 • U1243 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment
 • U1244 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment
 • U1245 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment
 • U1246 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1247 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
 • U1248 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date
 • U1249 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date
 • U1250 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)
 • U1251 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)
 • U1252 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions
 • U1253 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions
 • U1254 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control
 • U1255 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Network Control
 • U1260 SCP (J1850) Single Ended (+) Circuit Failure
 • U1261 SCP (J1850) Single Ended (-) Circuit Failure
 • U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault
 • U1308 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Engine Torque
 • U1341 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Vehicle Speed
 • U1430 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Fuel System
 • U1451 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Audible Warnings / Anti-Theft Module, Vehicle Immobilized
 • U1612 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id
 • U1736 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Telltales
 • U1750 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Audible Warnings
 • U1794 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Mirrors
 • U1797 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Door Locks
 • U1798 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for External Access (Doors)
 • U1806 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id
 • U1900 CAN Communication Bus Fault
 • U1950 UPB Communication Bus Fault
 • U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding
 • U2001 Audio Tape Deck Unit is Not Responding
 • U2002    Audio Bezel is Not Responding
 • U2003 Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding
 • U2004 Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding
 • U2005 Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding
 • U2006 Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding
 • U2007 Audio Navigation Unit is Not Responding
 • U2008 Audio Phone is Not Responding
 • U2009 Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding
 • U2010 Module is Not Responding (Non SCP)
 • U2011     Module Transmitted Invalid Data (Non SCP)
 • U2012 Communication Bus Error (Non SCP)
 • U2013 Compass Module is not Responding
 • U2014 Audio Subwoofer Unit is Not Responding
 • U2015 Signal Link Fault (Non SCP)
 • U2016 Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module
 • U2017 Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)
 • U2018 Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)
 • U2019 Audio Voice Module Not Responding
 • U2020 Audio Center Amp is not responding
 • U2021 Invalid /fault data received (Non SCP)
 • U2150 SCP (J1850) Invalid Data from REM
 • U2152 SCP (J1850) Invalid Data from GEM
 • U2160 SCP (J1850) Invalid Data from IC
 • U2195 SCP (J1850) Invalid Data from SCLM

    U2500       (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management

نظرات (۸)

 1. It’s in point of fact a great and helpful piece of information.
  I’m glad that you just shared this useful information with us.

  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 2. Hello there! This article couldn’t be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll send this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a great read.
  Thanks for sharing!

 3. Keep on writing, great job!

 4. It’s remarkable to pay a visit this web site and reading the views of all friends regarding this article, while I am also eager of getting
  know-how.

 5. Hey exceptional blog! Does running a blog such as this require a lot of work?
  I’ve absolutely no understanding of coding however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any recommendations or tips for new
  blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just had
  to ask. Cheers!

 6. I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot attempt you place to make this sort of fantastic informative web site.

 7. Hi, Neat post. There is a problem with your web site in web explorer, would test this?

  IE nonetheless is the market chief and a big section of
  other folks will omit your wonderful writing due to this problem.

 8. Thanks for finally talking about >لیست کدهای خطا – آسان دیاگ <Loved it!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال اطلاع رسانی آسان دیاگ

شما میتواند از آخرین محصولات ما در کانال باخبر شوید

عضویت در کانال
بستن

کلمه کلیدی خود را وارد کنید