google-site-verification: google210a2d9e63b191c3.html
نام و مدل ECU انواع خودروی تولید داخل (پراید،سمند و پژو)

نام و مدل ECU انواع خودروی تولید داخل (پراید،سمند و پژو)

در جدول زیر نام ، مدل و  مشخصات ECU خودروهای پراستفاده و ساخته شده داخل (پژو ، یراید و سمند) به تفکیک نوع آنها ارایه میشود. همچنین توضیحاتی در ارتباط با تعداد پایه ها و کانکتور های آنها آمده است.

 

ردیف

نوع ECU

مدل ECU

نوع خدورو

توضیحات

 

 

۱

MAGNTI

MM۸P

پژو پارس- سمند- زانتیا

این نوع ECU دارای یک کانکتور۳۵ پایه می باشد.

۲

MAGNTI

۶LPB

پژو ۴۰۷

این نوعECU دارای سه کانکتور ۱۱۲پایه می باشد.

۳

MAGNTI

۴MB۲

پژو ۶۰۷

ایننوعECU دارای سه کانکتور ۱۱۲ پایه می باشد.

۴

BOSCH

ME/MP
۷.۴.۴

پژو۲۰۶ هاچ بک تیپ۵و۶ (موتور(TU۵ پژو۴۰۵، پژو
پارس

این نوعECU دارای سه کانکتور و ۸۴ پایه می باشد.

۵

BOSCH

ME ۷ .۴.۵

پژو۲۰۶ صندوق دار (موتور(TU۵

این  نوعECU دارای سه کانکتورو۸۴ پایه می باشد

۶

BOSCH

ME ۷ .۹.۷

پراید

 

۷

BOSCH

MP ۷.۹.۷.۱

نیسان زامیاد

این نوعECU دارای یک کانکتور۸۱ پایه می باشد

۸

BOSCH

MP ۵.۲

زانتیا ۲۰۰۰

این نوعECU دارای یک کانکتور۸ پایه می باشد

۹

BOSCH

MP ۷.۳

زانتیا ۱۸۰۰، پژو۴۰۵، پژو پارس، سمند، پژو پارس ELX

این نوعECU دارای یک کانکتور۸ پایه می باشد

۱۰

BOSCH

ME ۷ .۴.۹

سمند(EF۷ ) موتور ملی

این نوعECU از نوع دو سوﺧته( (BIFUELمی باشد

۱۱

BOSCH

۷.۴.۱۱

پراید

ایننوعECU از نوع دو سوﺧته ( BIFUEL) می باشد

۱۲

SIEMENS

SIEMENS

پرایدهای انژکتوری قدیمی ﻃرح کیا

این نوعECU بنزین سوز بوده دارای یک کانکتور  پایه می باشد. اینECU به دلیل قدیمی بودن و معایبی که داشت، جای ﺧود
را در ﺧودروی پراید ابتدا به
ECU های JCAE S۲۰۰۰ و سپس
به
ECU های SIEMENS سری جدید ( SIM۲K-۳۴V)داد.

سری
قدیمی (
KIA)

۱۳

SIEMENS VDO

پراید، پیکان وانت، پژو RD، پژو ۴۰۵، سمند، رانا((TU۵،پژو(TU۵)۲۰۶

این نوعECU بنزین سوز بوده دارای دو کانکتور و۹۰ پایه می باشد.

SIEMENS (SIM۲K-۳۴V)  سری جدید

۱۴

SIEMENS

 

L۹۰

این نوعECU بنزین سوز بوده دارای دو کانکتور و۹۰ پایه می باشد

۱۵

SIEMENS

SIEMENS

پراید، پژو ROA، پژو RD، پیکان وانت

این نوع ECU دوگانه سوز بوده و دارای دوکانکتور و۹۰ پایه می باشد.

۱۶

SIEMENS

SIEMENS

سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵

ایننوعECU گاز سوز بوده و دارای سه کانکتور و ۸۰ پایه می باشد، البته یکی از کانکتور ها ﺧالی بوده و پایه ای در ان وجود ندارد.

۱۷

SIEMENS

SIEMENS VD

پژو ۴۰۷

 

۱۸

SIEMENS

SIEMENS

ریو

این نوعECU دارای چهار کانکتور به نام های ،BO۳ ،BO۴ وB۰۵
می باشد.

۱۹

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-۱۰

پراید- پژوRD – سمند-پژوپارس-پژو ۴۰۵ -پیکان-پژوROA

این نوعECUها برای راه اندازی فن ها نیازبه یونیت فن جداگانه
داشتند

۲۰

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-۱۱

پیکان-پژو-RD

این نوعECUها برای راه اندازی فن ها نیازبه یونیت فن جداگانه
داشتند

۲۱

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-۳E

پژو
۲۰۶ مولتی پلکس
جدید

در پژو ۲۰۶تک سنسور اکسیژن و دو سنسور اکسیژن، سری داﺧلی تیپ های۲ و۳، با موتور نوعKFW که دارای دریچه ی گاز سیمی و
کاتالیست هستند، مورد استفاده قرار گرفته است

۲۲

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-۳F

پژو
۲۰۶ مولتی پلکس
قدیمی

در پژو ۲۰۶تک سنسور اکسیژن و دو سنسور اکسیژن، سری داﺧلی تیپ های۲ و۳، با موتور نوعKFW که دارای دریچه ی گاز سیمی و
کاتالیست هستند، مورد استفاده قرار گرفته است

۲۳

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-۳۲/۳۵

پژو ۲۰۶ غیر مولتی پلکس قدیمی

در پژو۲۰۶ های تیپ۱ معمولی با موتور نوع که نوع مصرف انها
اروپایی می باشد، و همچنین به دلیل دارا بودن یک سنسور اکسیژن،
ﺧﻄای سنسور اکسیژن پایین را دارند،مورد استفاده قرار گرفته است. البته امکان اﺿافه کردن یک سنسور اکسیژن و یک سنسور ناک دیگر برای از بین بردن ﺧﻄ ایسنسور اکسیژن و ناک در این مدلهای وجوددارد.

۲۳/۲۵

۲۴

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-LC

RD پژو – ROA سمند- پژو پارس-پژو ۴۰۵
-پیکان-پژو

مدلهایLC بدون نیاز به یونیت فن می باشند.

پژو ۲۰۶ تیپ ۱و ۲و ۳ پراید

۲۵

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-ILC

RD پژو – ROA سمند- پژو پارس-پژو ۴۰۵ -پیکان-پژو

بدون نیاز به یونیت ILC مدلهای

پژو
۲۰۶ تیپ ۱و ۲و ۳
پراید

فن و دارای سیستم ایمو بلایزر میباشند.

۲۶

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-SLC

RD پژو – ROA سمند- پژو پارس-پژو ۴۰۵ -پیکان-پژو

مدل مورد  استفاده برای رفع مشکل ناک سنسور و یونیت فن  میباشد

پژو ۲۰۶ تیپ ۱و ۲و ۳ پراید

۲۷

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-PL۴

RD پژو ROA سمند پ- ژو  پارس-پژو ۴۰۵ -پیکان-پژو پژو ۲۰۶ تیپ ۱و ۲و ۳ پراید

مدلهایPL۴مﺨصوص ﺧودروهای پژو میبا شند. این مدل در
پژو۲۰۶ تک سنسور

اکسیژن و دو سنسور اکسیژن مورد استفاده قرارگرفتهاند

۲۸

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-FC۵

RD پژو – ROA سمند- پژو پارس-پژو ۴۰۵ –  پیکان-پژو۲۰۶ تیپ ۱و ۲و ۳ پراید

مدلهایFC۵ مورد استفاده در ﺧودروهای دوگانه سوز  میباشند که
دارای
ECUگازSAX۵۰۰ هستند.

۲۹

SAGEM-Valeo

VALEO-J۳۴

پژو
۲۰۶ بنزین سوز

این نوعECU بر روی مدلهایی که موتور بهینه سازی شده  یTU۳A، ۱۳۶۱سی سی دارند و در مجموعهی دریچهی گاز
انها، موتور برقی دریچهی گاز جایگزین استپر موتور جهت
تنﻈیﻢ دور ارام شده، مورداستفاده قرار گرفته است. این مدلها
عبارتند از: پژو۲۰۶ بدون صندوق، تیپ۲و۳ با دریچهی گازبرقی و پژو۲۰۶ صندوق دار، تیپ۵و
V۶ ) ۶،V۱۹،( V۲۰ می توان گفت
واحد کنترل الکترونیکی

VALEO-J ۴ جایگزین سری قدیمی و جدید S۲۰۰۰ در پژو۲۰۶ شده است.

۳۰

SAGEM-Valeo

VALEO-J۳۵

پژو ۲۰۶ دوگانه سوز

این نوعECU بر روی مدلهایی که دارای موتورTU۵، ۱۵۸۷ سی سی از نوع دوگانه سوز هستند،استفاده میشود.این مدلها
عبارتند از: پژو۲۰۶ های تیپ۵ و۶ صندوقدار (
V۲ ، ( V۱۰

۳۱

SAGEM-Valeo

JCAE-S۲۰۰۰

پراید

 

۳۲

SAGEM-Valeo

S۲۰۰۰-۱۱۰۰/۱۲۰۰/

پراید

 

۸۱۰۰/۹۵۰۰

/۹۶۰۰

۳۳

SAGEM-Valeo

SL۹۶

یا –RD سمند معمولی-پژوپارس-پژو ۴۰۵ -پیکان-پژو

به ﻃور کلی میتوان گفت ازSL۹۶ در محصوﻻت قدیمی تولیدی
سالهای۸۰تا۸۲ استفاده شده است
SL۹۶ برچسب ابی رنگ مورد
استفاده در سمند، پژو پارس، پژو۴۰۵ می باشد.
SL۹۶ برچسب صورتی رنگ مورد استفاده در ﺧودروهای پژوRD می باشد. SL۹۶
با برچسب سبزرنگ مورد  استفاده در ﺧودروهای پیکان میباشد.

پراید

 

 

نظرات (۳۱)

 1. سلامخیلی خوب بود

 2. کيوان

  mamnoon

 3. آتوسا

  درود بر شما

 4. فريبا

  تشکر

 5. فرهاد

  درود فراوان .بسیار عالی

 6. رحمان

  سلام… .متشکرم

 7. سلام تشکر به سایت ما هم سر بزنید

 8. مينا

  besyar aali bood

 9. مهسا

  وقتتون بخیر .بسیار عالی بود

 10. وحيد

  درود – اگه بازم مثل این دارید بگذارید

 11. ساناز

  عالییییی

 12. تشکر

 13. تشکر

 14. عالییییی

 15. درود پست مفیدی بود ممنون

 16. besyar aali bood

 17. سلام… .متشکرم

 18. فرزين

  ممنون از این پست

 19. کارتون حرف نداره

 20. دمتون گرم مرسی

 21. tashakkor

 22. درود فراوان .بسیار عالی

 23. سمين

  besyar aali bood

 24. ساناز

  ممنون هر روز سر میزنم

 25. داوود

  سلام .خیلی خوب بود

 26. شراره

  خیلی عالی…

 27. دل آرا

  مرسی…

 28. سلام
  ممنون از اطلاعات مفیدتون
  اگه ستونی اضافه میکردین که کدوم این ها پروتکل obd استاندارد سازگار با دستگاه های elm هستن خیلی عالی میشد

 29. مهدی قربی

  سلام!پس مال تیبا کو؟!خواهشا بفرمایید برای مشاهده خطاهای تیبا غیر از برنامه به چه چیز های دیگه نیازمندیم که کارمونو راه بندازه؟!

  1. مدیر فنی سایت

   سلام
   دانگل سخت افزاری رو نیز باید تهیه کنید

 30. This is my first time go to see at here and i am in fact pleassant to read everthing at single place.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال اطلاع رسانی آسان دیاگ

شما میتواند از آخرین محصولات ما در کانال باخبر شوید

عضویت در کانال
بستن

کلمه کلیدی خود را وارد کنید